2 Mart 2012 Cuma

611-MASLUP MUSTAFA SAGİR'E DE İADEİ İTİBAR!

            MASLUP MUSTAFA SAGİR’E DE İADE’İ İTİBAR!  
                                                                                          
OSMAN TÜRKOĞUZ
İzmir; 02 Mart 2012

Ergun Aybars,İstiklâl Mahkemeleri,s.76-77
İstiklal Mahkemesi 583 nolu kararı
Mustafa Sagir hakkında oybirliğiyle, diğer Ferit Cavit ve İzzet hakkında ise oy çokluğuyla alınan idam cezası hükmü.
Karar No:583
“İngilizlerden aldığı talimat üzerine kendisine Hint Hilafet Komitesi'nin delegesi süsünü vererek casusluk yapmak üzere Ankara'ya geldiği ve Ankara'da, İstanbul'da 'Ferit Cavid' adresine kimyasal bir karışım ile gizli olarak yazmış bulunduğu mektuplarla Anadolu Hükümeti ve Mustafa Kemal Paşa hakkında sürekli olarak bilgi gönderdiği iddiasıyla mahkememize tevdi dilen İngiliz tebaasından Hindistan'ın Peçaver şehrinde mütevellit 34 yaşlarında Mustafa Sagîr bin Zekeriye ile Mustafa Sagîr'in İstanbul'da İngiliz Hafiye Teşkilatı'na gönderdiği anlaşılan ve gizli mürekkep ile yazılı raporlarını yerine ulaştırmak suretiyle merkumun casusluğuna katılmak suçuyla, kezâ mahkememize tevdi kılınan İstanbul'da mütevellit 42 yaşlarından 'İleri' gazetesi yazı kurulundan 'Mehmet oğlu Ferit Cavit' ile keza İngiliz casus teşkilatına dâhil olduğu ve Anadolu'da özellikle Şeyh Sunusî Hazretleri'nin ahval ve harekâtını takip etmek üzere görevlendirildiği iddia olunan 25 yaşlarında deniz teğmenlerinden Ürgüp'lü Paşazade Mehmet Ali'nin yapılan açık yargılamalarında Hintli Mustafa Sagîr'in gerçekten 10 yaşından beri sadece İngilizler hesabına casusluk yapmak üzere özel şekilde yetiştirildiği ve birçok yerlerde İngilizlerin nam ve menfaatine casusluk yaptığı ve sonradan İngiliz Dışişleri Bakanlığı'nın muvafakati ve İngilizlerin İstanbul'da casusluk yapmağa memur ettikleri Miralay Nelson'un emri ile İstanbul'a gelip Anadolu'nun itimadını kazanmış bazı kimselerle ortak olarak 'Türk-Hint Muhadenet Cemiyeti' adıyla bir cemiyet kurduğu ve daha sonra Karakol Heyet-i Merkeziyesi'nden aldığı itimatname ve belgeyi hamilen kendisine Hint Hilafet Komitesi Olağanüstü Delegesi süsünü vererek Ankara'ya geldiği ve Ankara'da kimyasal bir karışım ve eczalı mürekkeple yazılmış mektuplarla İngilizlere gizli hususları bildirdiği ve bu suretle casusluk yaptığı gerek ele geçen delillerle ve gerek kendi itirafları ve yapılan yargılama esnasında şahitlerin beyanı ile sabit olan Hintli casus Mustafa Sagîr'in asılarak idamına, Ferit Cavid bin Mehmet Cavid'in ise İstanbul'da İngiliz casus teşkilatı başkanı olduğu anlaşılan rerek casus Mustafa Sagîr ile bu teşkilatın bakanı Nelson arasında haberleşme aracılığı yapmak ve şu suretle gerek Mustafa Sagîr'den gizli raporları Nelson'a, gerekse Nelson'dan aldığı talimatı Hintli casusa getirip götürmesi ve bunu yaparken de para alması, kendisinin Mustafa Sagîr'in suçuna iştirak ettiği kanaatini vermiş ise de, Mustafa Sagîr'in tutuklanmasında İngiliz Miralay Nelson'un daire-i itimadına gin önce içine düşen bir korku ile Hintlinin gerçek görevini sabık İstihbarat Komisyonu Başkanı Binbaşı Rıza Bey'e, gerek Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Paşa'ya bir mektupla bildirmesi hafifletici sebeplerden sayılarak adı geçenin tutuklanma tarihi olan 22 Mart 1337 (1921) tarihinden itibaren müebbet küreğe mahkûmiyetine, gene aynı suçlara iştirak eden Bağdat Belediye Reis-i Sabıkı İzzet'in kasden İngilizler tarafından casus olarak Ankara'ya gönderildiğine dair Mustafa Sagîr'in kendi ifadesinden başka kanaat getirici bir ifadeye ulaşılmamakla beraber, İzzet'in Ankara'daki hareket tarzının calib-i zan ve şüphe bulunması dolayısıyla merkumun millî davanın bir mutlu sonla oluşacak iktidarına kadar hükümetin uygun bulacağı bir yerde kal'a-bend edilmesine ve bahriye mülazim-ı evveli Mehmet Ali Efendi'nin casusluğu sabit olmadığı, yalnız kendisinin bu millî davanın takibi için gerekli metin bir karaktere malik bulunmadığı anlaşıldığından bu kişinin de İstanbul'a iadesine, Mustafa Sagîr hakkında oy birliği ile Ferit Cavid, İzzet ve Mehmet Ali hakkında oy çokluğuyla ve tümünün yüzlerine karşı karar verildi.”
23 Mayıs 1373 (1921) Kılıç Ali İhsan
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI Mustafa Kemal Paşa'yı ÖLDÜRTMEK İÇİN İNGİLİZ HÜKÜMETİNCE Ankara'ya gönderilen Afgan Kıralı Habibullah Hanın Katili Hintli Mustafa Sagir bu hain planını gerçekleştirmeden yakalanarak İstiklal Mahkemesi kararı ile 24 Mayıs 1921 günü Ulus Meydanında asılmıştır. Vatan Haini ve İngiliz ve dahi yunan casusu İskilipli Atıf Hoca'nın itibarının iadesinden ve adının da İskilip’teki Devlet hastahanesine verilmesinden sonra; vatan hainlerimiz, Kuvvayı Millicilerin öldürülmesine şeri fetva veren Dürrizade Abdullah Efendiden Kıyasi bir fetva istemişler: Ol fetvayı sunuyorum:"Islama ve Halifemize hizmet etmek için Ankara'da "huruç ales Sultanın" Başı olan Mustafa Kemal ve Kuvvayı Millicilerine şeran öldürülmelerine fetva vermiştim. Aynı görevi yüzünden Ankara'da selben öldürülen Mustafa Sagir'e de  İslam dinine ihanetinin iade edilerek, cenazesinin görkemli bir anıt mezara taşınması ve adının da gelecek hainlere örnek olması için büyük bir medresemize verilmesi  hususunda fetva istediler. El cevap:  İslam dinine ihanetinin itibarının iadesi Atıp Hocaya kıyasen doğrudur. Soru: Atıf Hocanın, Mustafa Sagirin ve Senin öteki âlemde yeriniz neresidir? Cevap verile: El Cevap: Gerçeği Tanrı ve Vatanseverler doğru bilir.
Cehennemin dibidir!                     


Hiç yorum yok:

İzleyiciler

Blog Arşivi