7 Ağustos 2016 Pazar

2042/KULELİ ASKER LİSESİ.


   TC.

OSMANTÜRKOĞUZ.  
osmanturkoguz@gmail.com                                                                                                                                                           TV.Çeşmealtı,07 TV.07Ağustos 2 016.

                   KULELİ ASKER LİSESİ!?

         “İSTİKLAL SAVAŞINDA ŞEHİT DÜŞEN KULELİLİLERİN KEMİKLERİ, VATANIMIZIN BAĞRINDA ÇATILMIŞ SİLAHLAR GİBİ VATANIMIZI BEKLEMEKTEDİR.”Kurmay Albay M.REMZİ HASDAL,(21 9 1948-26 8 1950),KULELİ ASKERİ LİSESİ KOMUTANI. CUMHURİYET GAZETESİNDE YAYIMLANAN “İSTİKLAL HARBİNDE KULELİLİLER”, adlı makalesinden, hiç unutamadığım kanısı.

KULELİASKERİLİSESİNDEN YETİŞMİŞ, CUMHURBAŞKANLARI, GENELKURMAY BAŞKANLARI VE KUVVET KOMUTANLARIMIZ:

Cumhurbaşkanlarımız:1-Orgeneral Cemal Gürsel,2-Orgeneral Cevdet Sunay.  Mareşallerimiz:1-Gazi Osman Paşa,2-Mareşal Fevzi Çakmak.                                                                                                              Genelkurmay Başkanlarımız:1-Orgeneral Ahmet Nurettin Baransel,2-Orgeneral İsmail hakkı Tunaboylu,3-Orgeneral Cemal Tural,4-Orgeneral Memduh Tağmaç,5-Orgeneral Faruk Gürler,6-Orgeneral Semih Sancar,7-Orgeneral Doğan Güreş,8-Orgeneral İlkerBaşbuğ,9-OrgenerallşıkKoşaner.                                                                         Kara Kuvvetleri Komutanlarımız:1-Mehmet Muzaffer Alankuş,2-Orgeneral Mehmet Ali Keskiner,3-Orgeneral Nazmi Karakoç,4-Orgeneral Ali Haydar Saltık,5-Orgeneral M.Muhittin Fisunoğlu,6-Orgeneral M.Hikmet Bayar,7-Orgeneral Tahir Aytaç Yalman,8-OrgeneralHayrikıvrıkoğlu.                                                                                                    Hava Kuvvetleri Komutanlarımız:1-Orgeneral İrfan Tansel,2-Orgeneral Muhsin batur,3-Orgeneral Emin Alpakaya,4-KORGENERAL CEMAL ENGİN, NOT: Orgeneral İrfan Özaydınlı,92 Sanıklı Nurculuk davasını karara bağlattığı için, Nurcuların ısrarı üzerine bu Korgenerali Hava Kuvvetleri Komutanlığına getirerek rezil ettirmiştir. Ostüzü.5-Orgeneral Ethem Ruhi Ayhan,6-Orgeneral Cemil Çuha,7-Orgeneral Safter Elecioğlu,8-Orgeneral Halis Burhan,9-Orgeneral Engin Celasun.                                                                                                     Jandarma Genel Komutanlarımız: 1- Orgeneral Kemal Atalay,2—Orgeneral Kemalettin Eker,3-Orgeneral Osman Sedat Celasun/MGK. ÜYESİ/,4- Orgeneral Mehmet Buyruk,5-Orgeneral Ali Aydın İlter,6-Orgeneral Teoman Koman/AYNI ZAMAN DA MİT MÜSTEŞARI/,7-Orgeneral Rasim Bekir,8-Orgeneral Mehmet Şener Eruygur,9—Orgeneral Asım Atila Işık.

         Ben,Kuleli Askeri Lisesine girdiğimde Okul Komutanımız,Birinci Dünya Savaşına ve Ulusal Kurtuluş Savaşımıza da katılmış olan Kurmay Albay Selim Sırrı Acardı.Komutanlıktan ayrılırken,tüm öğrencileri okulun iç bahçesinde toplayarak bir veda konuşması yapmıştı.Hiç unutamadığım ve hep ders aldığım bu konuşmasında,bizlere şöyle seslenmişti:”….Kanal Muharebelerinde ve diğer muharebelerde,başımızda bölük komutanımız var iken korkusuzca ve çekinmeden,nasıl savaşacağımızı bilerek  savaşırdık.Başımızda bölük komutanı olmadığı muharebelerde de ne yapacağımızı bilemez durumlara düşerdik.Sizlerin,her savaşta doğru karar verme yeteneğinize sahip olmanızı  istemekteyim….”

         Alıntıdır:“Kaynaklarda, İstiklâl Harbi’nde şehit düşen Kuleli Askerî İdadîsi öğrencilerine ait listenin hangi belgelere dayanarak hazırlandığı belirtilmemiştir.258 Listedeki 37 öğrenci, Kuleli’den Millî Mücadele’ye katılmak için Anadolu’ya firar eden öğrenciler arasında anılırken,259 51’i bu listede yer almamaktadır. Firarî öğrenci listesinde yer almayan bu isimler, büyük bir ihtimalle, o döneme ait başka künye defterleri içerisinde bulunmaktadır. 

         “İstiklal Harbi’nde şehit düşen Kuleli öğrencileri.260 Sıra Öğrencinin Adı Memleketi Sıra Öğrencinin Adı Memleketi 1- Şükrü Bodrum 45- Süleyman Nazif Gediz 2- Zeki Trabzon 46- Sâmi bin Abdülkerim Prizren 3- Vahap Trabzon 47- Tevfik oğlu Şefik Konya 4 -Abdullah b. Burhaneddin Beykoz/İstanbul 48- Şerif Kayseri 5- Mehmed Adnan Mekke 49- Mehmed oğlu Şükrü Ortaköy 6- Ahmed Hamdi Ereğli 50- Şükrü Sivas 7- Şeref Adnan oğ. A. Reşad Dersaadet 51- Şükrü Van 8- İbrahim o. Ahmed Şakir Dersaadet 52- Tahsin Bursa 9- Akif Niğde 53- Mahmud bin Tevfik Köprülü 10 -Mustafa oğlu Alaeddin Nişantaşı 54- Ubeydullah Dersaadet 11- Rıfat bin Muharrem Aydın 55 Mehmed oğlu Yunus Derne 12- Receb oğlu H. Avni Tokad 56- Yusuf Sandıklı 13- Süleyman b. Bahaeddin Eyüb/Dersaadet 57- Zarif Harpur 14- Bahri Tokad 58- Fevzi Kadıköy 15- Beşir Derne 59- Hakkı bin Mustafa İşkodra 16- Mahmud bin Cemal Erzincan 60- Hamdi Hayrabolu 17- Ethem Batum 61- Nizamettin Dersaadet 18-Eşref Niyazi Kesriye 62 -Nusret Geylan 19- Faik Rami 63- Ömer Gevgili 20 -Fehîm oğlu Ferid Edirne 64 -Sadık Yanya 21- Hüseyin bin Fuad İstanbul 65- Ziyaettin Erzincan 22- Hasan Manastır 66- Atı Mersin 23 -Hayri Sinop 67- Cemal İzmir 24 -Hazım Ankara 68 -Selahattin oğlu M. Latif Dersaadet - İbrahim Vahyi Dersaadet 69- Kemal İzmir 26- İrfan Üsküdar 70- Lemi Dersaadet 27- Lütfü Bayramiç 71- İbrahim Hakkı b. Sunusi Bingazi 28- Kâzım oğlu Macid Manastır 72 -Bekir Sıtkı oğlu M. Nuri Ereğli 29- Rıza oğlu Mazhar İstanbul 73 -Abdurrahman Şeref Niğde 30 -Mehmed oğlu Muharib Derne 74- Şerifi Isfahan 31- Murat Trabzon 75- Bedri Serez 32- M. Nuri oğ. Musa Kazım Isparta 76- Cemal Fatih 33 -İzzed oğlu Mehmed Naci İzmid 77- Galip Prizren 34- M. Zîver oğlu Naci Edib Kütahya 78- Hayrettin ? 35- İbrahim Hûri oğlu Naci Manastır/Selânik 79- Hikmet Süreyya Erzurum 36- Âsım bin Necati Manastır 80 -Süleyman oğlu İlhami Manastır 37- İsmail Hakkı oğlu Nedim Bingazi 81- Mustafa oğlu İshak Dersaadet 38- Sâbit oğlu Nihad Beylerbeyi 82- Niyazi oğlu M. Mazlum Dersaadet 39- Tahsin bin Nuri Beşiktaş 83- Namık Beşiktaş 40- Nuri Burdur 84 Seyit Asitane 41- Recai Haçin 85- Şakir Yanya 42- Mehmed Şevket oğ. Rıfat Mâmüretü’laziz 86- Mehmed oğlu M. Zeki Bolu 43- Bilâl oğlu Abdullah Derne 87- Muhittin Harput - Nazım bin Selahaddin Şam 88- Âtıf Aydın Millî Mücadele’ye katılmak için firar eden öğrenci listelerinde yer alan isimler, koyu olarak dizilmiştir.258 Kuleli Askeri Lisesi Tarihi, Kuleli Askeri Lisesi Matbaası, İstanbul 1985, s.136. 259 Listede koyu olarak dizilmişlerdir. 260 Kuleli Askeri Lisesi Tarihi, Kuleli Askeri Lisesi Matbaası, İstanbul 1985, s.136. Tarihte kaydedilen zaferleri bilmek, yeni zaferler elde edileceği anlamına gelmese de tarihte elde edilen zaferlere giden yolu tespit edebilmek, gelecek zaferlerin habercisidir. Zafere giden yolda, askeri eğitim sisteminin önemi ise Kuleli ile belirlenmiştir. 1922 tarihinde Kuleli binalarının eski öğrencilerine geri verilmesi talep edilmiş, ancak bu talep, yetimler için uygun bir yer bulunamamasından dolayı geçici bir süre için ertelenmiştir. 25 Nisan 1922 (1338) tarihinde Meclis-i Vükela’ya gönderilen mazbatada alınan kararlar hakkında şunlar yazılmıştır: “Kuleli İdadî-i Askerîsi binası Ermeni eytamının taht-ı işgalinde olarak mekteb-i mezkûr talebesi Kuleli ve Beylerbeyi’nde kâin üç müteferrik ve ihtiyaca gayr-ı kâfi emakinde bulunmasından dolayı icra kılınan teşebbüsat üzerine mekteb bina-ı aslisinin ne gibi şerait tahtında iadesine muvafakat olunacağına dair İrtibat Şubesi Reisi tarafından alınan tezkire-yi cevabiye suret-i mütercimesinin gönderildiğini ve istizarı havi Harbiye Nezareti’nden mürsel 25 Nisan 1338 tarihli ve 483 numaralı tezkire ve merbutu okundu.”261.

Meclis-i Vükela, konu üzerinde ilgili makamlarla yaptığı görüşmeler sonunda şu karara varmıştır: “İdadî-i Askerî binasının istirdadına mukabil mezkûr şube reisinin tezkiresinde bahs ü teklif olunduğu veçhile müteadid diğer mebaninin yedi sene içün eytam-ı mezkureye terki ve vergi ve saireden afvı gibi taahüdat altına girilmesi esasen gayr-ı caiz olmakla beraber esna-yı müzakerede Harbiye Nazırı Paşa tarafından verilen izahattan teşebbüs vaki mektepde def-i izdiham maksadına mütenid olduğu halde Kuleli Mektebi’ne muttasıl eski hastahane ile şimdiki hastahaneyi Ermeni eytamı tarafından işgal eylemek isteyenlerin bunların terkine muvafakat edilmemekte olduğu anlaşılmasına ve şu halde maksad-ı esasi temin edilmemiş olacağına binaen bu babda münasib bir cevap itasıyla bu işten sarf-u nazar olunması evveli görüldüğünün Nezaret-i müşarüleyhaya tebliği tezkir kılındı.”  262.

  26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruz, 9 Eylül 1922’de Türk milletinin parlak zaferiyle sonuçlanmış, istilâcı Yunan ordusu denize dökülmüştür. Anadolu’nun düşmandan temizlenmesinden sonra, Lozan barış görüşmeleri başlamıştır. İşte bu görüşmeler sürdüğü sırada İngilizler, işgal ettikleri birçok yerle beraber Kuleli Kışlası’nı da boşaltıp, Türk makamlarına teslim ettiler. Böylece, üç yıllık bir aradan sonra okul, 6 Ekim 1922’de eski “Şanlı Yuva”sına yeniden kavuştu.  263  .

             261 Metnin günümüz Türkçesi ile ifadesi şu şekildedir: “Kuleli Askerî İdadîsi binası Ermeni yetimlerinin işgali altında kalınca, okulun (idadî, rüşdiye ve iptidaî)  öğrencileri Kuleli ve Beylerbeyi’nde ihtiyaca cevap vermeyen üç ayrı binaya dağılmış olduğundan  yapılan başvuru üzerine, okul (Kuleli) aslî binasının ne gibi şartlar altında iadesine izin verileceğine dair İrtibat Şubesi Reisi tarafından alınan cevabî yazının  ve Harbiye Nezareti’nden (Meclis-i Vükelâ’ya) gönderilen 25 Nisan 1338 (1922) tarihli ve 483 sayılı tezkire ve eki okundu.” BOA, BEO, Meclis-i Vükela Mazbataları, Dosya No:223, Gömlek No:155, 25 Nisan 1338. 262 Metnin günümüz Türkçesi ile ifadesi şu şekildedir: “Askerî İdadî binasının geri istenmesine ilişkin, anılan şube (İrtibat Şubesi) reisinin tezkiresinde teklif edildiği üzere, birbirine bağlı diğer binaların yedi yıllığına anılan yetimlere terk edilmesi ve vergiden muaf tutulması konusunda söz verilmesi aslında uygun olmamakla beraber, görüşmeler sırasında Harbiye Nazırı (Bakanı) Paşa tarafından yapılan açıklamalardan, izdihamın ortadan kaldırılması mümkün olmasına rağmen, Kuleli Mektebi’ne bitişik eski ve yeni hastaneyi Ermeni yetimleri için işgal eylemek isteyenlerin ayrılmasına izin verilmediğinin anlaşılmasına ve şu aşamada asıl amaç gerçekleşmemiş olacağı için, bu konuda daha uygun bir cevap vermek amacıyla bu işten vazgeçilmesinin Harbiye Nezareti’ne tebliği bildirildi.” BOA, BEO, Meclis-i Vükela Mazbataları, Dosya No:223, Gömlek No:155, 25 Nisan 1338.     263 İ.Hakkı Konyalı, a.g.e., s.327. Meydan Larousse, “Kuleli Askeri Lisesi” maddesi, C.7-Meydan Gazetecilik ve Neşriyat, İstanbul,1979, s.623. İsrafil Kurtcephe-Feridun Yıldız, a.g.e., s.94.      3.2. Kurtuluş Savaşı Yıllarında Kuleli’de Eğitim ve Öğretim (1917-1922).  

                   “Kuleli tarihindeki gelişmeler, bizi, Türk tarihinde önemli bir dönüm noktası olan Millî Mücadele ile ilgili birtakım somut verilere götürdüğü için, bu dönemi detayları ile ele almakta yarar görülmektedir.   1917/18 yıllarında, Kuleli arazisi üzerinde eğitim-öğretim hizmeti veren, birden fazla okul tespit edilmiştir: Kuleli Aşiret Mektebi, Kuleli İptidaîsi, Kuleli Rüşdiyesi, Kuleli İdadîsi, Sağır ve Dilsizler Mektebi, Mekteb-i İdadî-i Tıbbiye-i Şâhâne, Mızıka-yı Hümâyûn Mektebi ve Dersaadet Baytar Mektebi. 23 Temmuz 1923’te bunlara Ermeni Eytam Okulu da dâhil olmuştur. Mekteb-i Harbiye Müdüriyeti de Ocak 1922 tarihinde Halıcıoğlu'nda bulunan Mühendishane-i Berr-i Hümâyûn”….Anlatabildim mi askeri liselerin ve askeri okulların kapatılma nedenlerini.Sayın Büyük ustamızın yapabileceği tek şey,bu sefer de,Kuleliyi Yahudilere vermek olmalıdır?!...

 

İzleyiciler

Blog Arşivi