25 Mayıs 2016 Çarşamba

2105/DAMAT RÜSTEM PAŞA!


            TC.

OSMAN TÜRKOĞUZ


TV. İzmir;10 Haziran 2013.DÜNYA LİDERİ ATATÜRK DÜŞMANININ DAMADI YENİ KABNİNEDE DE BAKAN OLMUŞ?!ALLAH DAHA BETER ETSİN?!25 Mayıs 2016.

PEÇEVİİBRAHİMEFENDİTARİHİNDEN                                                DAMAT RÜSTEM PAŞA!04 Mart 2016.Bir vesileyle  yeniden?!

Damatlar her zaman ve her devirde korunmaktadır. Çok ünlü bir fıkra vardır: Gariban dervişin birisi,ağzının suyunu akıtarak marketteki yiyeceklere bakarken, damat sahibi bir adam  marketten içeri girerek:”100 gram peynir bana,bir teneke peynir de damadıma,100 gram bal bana bir teneke bal da damadıma ….derken ,bizim Gariban müdahale etmiş:”Affedersiniz Beyim,sizin damat, damat olarak ne yapmaktadır*!?Adam gülerek:”Bizim Küçük kızı düzmektedir?’Deyince,OL GARİBAN YANITINI HEMEN PATLATMIŞ:”ULAN SALAK,ŞURADAN BANA 250 GRAM PEYNİR ALDA,SÜLALENİ DÜZEYİM?!”DEMİŞ?!DAMATLARIN GÖRKEMİ DİLLERE DESTANDIR.OKUYALIM:

         İbrahim Peçevi Efendi ya da Peçuyli İbrahim Efendi 1672 tarihinde Macaristan’da doğmuş bir Türkmendir. Anne tarafından Sokoloviç ailesine mensuptur.1620–1640 tarihleri arasındaki olayları diğer tarih kitaplarını da karıştırarak yazmıştır. GENÇ Osman olayını da bunun tarihinden öğrenmekteyiz.

        “Gerçekte, Türklerin yanına gitmek isteyen bir adam, sınırı geçer, geçmez, rüşvet kesesinin ağzını açmağa ve memleketlerini terk edene kadar da onu hiç kapatmamaya hazır bulunmalıdır. ORADA BULUNDUĞU SÜRECE ETRAFINA PARA SERPEREK VE BUNLARIN BOŞA GİTMİŞ OLMASI İÇİN DUA EDECEKTİR! Bousbeg’in Anıları S.38,Hüseyin Cahit Yalçın tercümesi,1555-1562 tarihleri arasında Avusturya İmparatorluğunun İstanbul Büyük Elçisi.

         Geçmişini bilmeyen hep çocuk kalır!”Marcus Tullius ÇİÇERO, Romalı Bilgin, Devlet adamı, Hatip ve Filozof.”Bir paket makarnaya ve masallara hemen inanır ve sürekli aldanır! Ostüzü.                                       

      Belgelere ve tarihi gerçeklere bakmadan Osmanlıyı geri getirerek Türkü ve Türklüğü yeniden ezdirmeye çalışanlara ne desek ve ne yazsak hükümsüzdür; çünkü arkalarında ulusal bilinçten yoksun çok cahil bir güruh vardır! Bir kere emir almışlardır; Mustafa Kemal Atatürk ile güzelliğin ve aklın zirvesine çıkan Türk Ulusu, köleleştirilen Müslüman uluslara örnek olmasın isteği var. Bir Osmanlı tarihçisinin Kanuni denilen Evlat ve Torun katilinin Damadı ve Sadrazamı olan Hırvat Rüstem Paşa için yazdıklarını aynen sizlere aktaracağım. Peçevi Tarihinden Rüstem Paşa:

         “Osmanlının mutlu devrinde rüşvetin adı, sanı yoktu. Rahmetli Rüstem Paşa Sadrazam iken, kamuda bu suç ile töhmet altında kalmıştı. Ama aldığı da Anadolu, Şam ve Mısır eyaletleri gibi yüksek beyliklerden Dört-Beş altın kadar bir paradan ibaretti. Onbeş yıl boyunca Beylerbeyliği elinde bulundursa da kendisinden bir şey istenmez, azledilmekten de korkmazdı. Çünkü aldığı bir rüşvet değil, ancak bir armağandı. Hatta Rahmetli, Ali Efendi tarihinde(Künhü’l-Ahbar)bunu hoşgörü yollu,”bir kez Erzurum Beylerbeyi ona Beş bin altın hediye göndermişti,”Erzurum’un buna gücü yetmez” diye bu paranın Üçte birini geri gönderdi.” Sözlerini yazmış! S.13.

         “Rüstem Paşa, Kölelikten gelmiş olup Hırvat soyundandır. Gerçi vücut yapısı bakımından  o kadar gösterişli değildi; ama akıl, düşünce ve hizmetleri, olgunluğu, ince terbiyesi, dindarlığı ve haramdan kaçmasıyla?! Padişah katında saygı ve sevgi kazanmıştı!  “Bu devlette rüşvetçiliği başlatan kendisi olduğu halde, hediyesi deftere bir kez kaydolunan mansıp sahipleri artık bir daha işten çıkarılmazdı. Kendisi rüşvetçiler arasında en çok insaf sahibi olanlardandı. Anlatıldığına göre, bir gün, Erzurum Beylerbeyi, at parası olarak, Beş bin altın armağan gönderir. Rüstem Paşa ise bu paranın üç binini alıp, iki binini geri çevirir:”O mansıbın bundan fazlasına gücü yetmez!”Der.

         “Rüstem Paşa hayrat ve hayır işleri için yaptığı bağışları, savaş zamanı harcamaları, Sultan Mihrimah için verdiği paralar sayılamayacak kadar çoktur”.EK: Bazı tarihçiler Mihrimah Sultana günde 2000 Duka altını verildiğini yazmaktadırlar.

         “Bununla beraber, öldüğü zaman hiç te azımsanmayacak bir servet bırakmıştır ki, bu malların defterini Tarihçi Ali Efendi; Kıbrıs’ta ölen Rahmetli Sinan paşa mecmuasından, o da Uzun Mehmet Paşa Cöngünden almıştır.”S.17/18.

         “Rahmetli Rüstem Paşa’nın Muhallefatı(Terekesi)”

         1-Güzel yazı ile Mushaf 8000,    

         2-Değerli taşlarla bezenmiş, ciltli Mushaf 130,

         3-Türlü kitaplar 5000,

         4-Memluk köle(Oğuz, Çerkez) 170,

         5-Atlas 2900,

         6-Deve 1160,

         7-Tülbent 80.000,

         8-Sağlam para 780.000 Akçe,

         9-Türlü Kaftan 5000,

         9-Altın Üsküf 1100,

         10-Kebe(Yük) 2009,

         11-Sayı 290,

         12-Cebe ve zırh 2000,

         13-Gümüş eyer 600,

         14-Altın işlemeli eyer 500,

         15-Gümüş özengi 130,

         16-Altın kakmalı kılıç 860,

         17-Altın kakmalı tolga 1500,

         18-Altıntopuz(soğancık) 100,

         19-Kepçili mücevher, dane 30,

         20-El astarı 476,

         21-Nakit ve külçe altın ve Ham para(yaklaşık olarak)1000 yük,

         22-Anadolu ve Rumeli’de çiftlik 1000 adet,

         23-Gümüş kütük 11.300.000 Akçelik.

         Rüstem Paşanın türlü halı, kilim ve ufak tefek eşyası                                                      

 İle daha başka hediye kap kacak gibi şeylerinin hesabı tutulmamıştır. Ulu Tanrı, ona Rahmet eyleye!”S.G.E. S.17-8/19

         Bazı kaynaklarda halılar deve yükü olarak gösterilmişti!

         Bazı politikacıların neden Osmanlılığın özlemi içinde olduklarını buradan anlamak mümkündür. Hata bir Cumhuriyet yargıcının:”Şeriat gelirse bana göre hava hoş. Kadı olarak ta görevime devam ederim!”Dediği basınımıza yansımıştı. Osmanlı adaletinde sopa cezası da vardı. En çok 39 sopa cezası verilirdi. Her sopa İçin de hükümlü sopa cezasını veren kadıya bir akçe ödemek zorundaydı! Bu Rüstem Paşa Hırsızı bugünkülerle karşılaştırılsa çok zavallı kalır! Bu Rüstem Paşa denilen Aşağılık Yaratık, Papaz Kızı RAKSALON/HÜRREM/İ,ile anlaşarak Şehzade Mustafa’yı ince bir kumpasla EVLAT,YEĞAN  VE TORUN  KATİLİ BİRİNCİ SOLİMANA ÖLDÜRTMÜŞLERDİR.ŞEHZADENİN SIRTINA BALTA VURARAK VE ÇELME TAKARAK  YERE DÜŞÜREN ZAL MAHMUT ADLI KATİL,Bu kahramanlığı nedeniyle aldığı ikramiye ile İstanbul’a ZAL MAHMUT CAMİSİNİ YAPTIRTMIŞTIR.BENCE BU CAMİ HEMEN YIKILMALIDIR.

 

 

 

2104/LAİK DÜŞÜNCE SİSTEMİ?!


          TC.

OSMAN TÜRKOĞUZ


TV. Çeşmealtı,25 Mayıs 2016.

SON YAZDIKLARIMDA BANA KIZANLAR, BU YAZIMI OKUDUKTAN SONRA AYNAYA BAKSINLAR! BENİM İÇİN MUTEBER OLAN LAİK DÜŞÜ

ÜNCE VE YASALARIMIZDIR.

X. Kanun önünde eşitlik.

MADDE 10.– Herkes, dil,  ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.

(Ek fıkra: 7.5.2004-5170/1 md.) Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. (Ek cümle: 7.5.2010-5982/1 md.) Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz.

(Ek fıkra: 7.5.2010-5982/1 md.) Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz.

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.

Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde (…)* kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.”


           “AHLAKIN TEMELİ NE ZAMAN İLAHİYATA DAYANDIRILSAİHALKLAR NE ZAMAN İLAHİ OTORİTEYE BAĞIMLI HALE GETİRİLSE, EN AHLAKSIZCA, EN ADALETSİZ, EN KEPAZE ŞEYLERİ MAZUR GÖSTERİP YAYGINLAŞTIRMANIN YOLU AÇILMIŞ OLUR.”LUDWİG ANDREAS FEURBACH. ÖRNEK Mİ?”RECEP TAYYİP ERDOĞAN ALLAH’IN TÜM SIFATLARINA DA SAHİPTİR?!YAĞMURLARI O YAĞDIRMAKTADIR*!  AKEPELİ SAPIKLAR?!                                                                                                   Bakınız,6’ıncı En—Âm suresinin 92’inci ayeti ve diğer surelerin ayetleri diyor: 6/EN—ÂM/92’İNCİ AYET.-“ (6/EN'ÂM-92: Bu Kitap (Kur'ân), kendinden önceki kitapları tasdik eden, şehirler anası (Mekke) halkını ve çevresindeki bütün insanlığı uyarman için indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ahiret gününe iman edenler bu Kitab'a da iman ederler ve onlar namazlarına da devamlıdırlar.) / Seyyid Kutub (6/EN'ÂM-92: Bu Kur'an, anakent Mekke ile bu kentin çevresinde yaşayanları uyarasın diye sana indirdiğimiz, kendinden önceki kutsal kitapları onaylayan mübarek bir kitaptır. Ahirete inananlar bu kitaba da inanırlar. Onlar namazlarını devamlı olarak ve özenerek kılarlar.)”

42’İNCİ ŞURA SURESİ7’İNCİ AYET:”Ve işte böyle sana—Muhammed—Arabî bir Kur’an vahyetmekteyiz ki Umm’ul Kurayı(Mekke şehrini) ve çevresindekileri sakındırasın ve o toplama günü’nün dehşetini haber veresin.—onda şüphe yok--,bir fırka cennet’te, bir fırka sair’de(Çılgın ateş içinde)”Kur’an’ı Kerim ve İzahlı Meali. s.482.Elmalılı Hamdi Yazır.

KUR’ANIN ARAPÇA İNDİRİLDİĞİNE DAİR AYETLER:

1-5/67 MAİDE Suresi,

2-12/2 YUSYF Suresi,

4-16/+103 EN-NAHL—HURMA-Suresi,

5-20/113 TAHA Suresi,

6-39/28 ZÜMER Suresi,

7-42/7ŞURA Suresi,

8-64/12 TEGABÜN Suresi.

6/EN—ÂM/92’İNCİ AYET.-“ (6/EN'ÂM-92: Bu Kitap (Kur'ân), kendinden önceki kitapları tasdik eden, şehirler anası (Mekke) halkını ve çevresindeki bütün insanlığı uyarman için indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ahiret gününe iman edenler bu Kitab'a da iman ederler ve onlar namazlarına da devamlıdırlar.) / Seyyid Kutub (6/EN'ÂM-92: Bu Kur'an, anakent Mekke ile bu kentin çevresinde yaşayanları uyarasın diye sana indirdiğimiz, kendinden önceki kutsal kitapları onaylayan mübarek bir kitaptır. Ahirete inananlar bu kitaba da inanırlar. Onlar namazlarını devamlı olarak ve özenerek kılarlar.)”

42’İNCİ ŞURA SURESİ7’İNCİ AYET:”Ve işte böyle sana—Muhammed—Arabî bir Kur’an vahyetmekteyiz ki Umm’ul Kurayı(Mekke şehrini) ve çevresindekileri sakındırasın ve o toplama günü’nün dehşetini haber veresin.—onda şüphe yok--,bir fırka cennet’te, bir fırka sair’de(Çılgın ateş içinde)”Kur’an’ı Kerim ve İzahlı Meali. s.482.Elmalılı Hamdi Yazır.

KUR’ANIN ARAPÇA İNDİRİLDİĞİNE DAİR AYETLER:

1-5/67 MAİDE Suresi,

2-12/2 YUSYF Suresi,

4-16/+103 EN-NAHL—HURMA-Suresi,

5-20/113 TAHA Suresi,

6-39/28 ZÜMER Suresi,

7-42/7ŞURA Suresi,

8-64/12 TEGABÜN Suresi.

        “İşte Hz. İbrahim’in duası, Hz. İsa’nın muştusu ve Hz. Âmine’nin rüyası olan Hz. Muhammed (s.a.v)’i Yüce Allah Miladi 571 yılının 20 Nisan’ında, kameri aylardan Rebiu’l-evvel ayının 12’inci gecesi sabaha karşı âlemlere rahmet olarak gönderdi. Kur’an-ı Kerim’in ifadesiyle Yüce Allah bu müjdeyi bizlere şöyle veriyor: “ (Ey Resûlüm!)Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik. ENBİYA SURESİ,107’İNCİ AYET.”(5) Âlem, duyu ve akıl yoluyla kavranabilen veya mevcudiyeti düşünülebilen, Allah’ın dışındaki varlık ve olayların tamamını ifade eden bir terimdir ki, bu ayet-i celilede geçen “âlemin” kelimesiyle bütün yaratıkların tamamı kastedilmektedir.(6) Yani Yüce Peygamberimiz (s.a.v) bütün yaratıklar için bir rahmet vesilesidir.”Masal: Arap Peygamberi Muhammed,63 yaşında, Miladi 10 Haziran 632 tarihinde ölmüştü.632-63=569-DOĞUM TARİHİ569’DUR.Namussuzluk bu kadar olur.GAYP ALLAHINDIR DER,İSA’NIN GAYP HABERİNE İNANIR.RÜYA İLE GERÇEĞİ AYIRT EDEMEZ.EMİNENİN RÜYASINA İNANIR.RÜYADA BİRİSİNİ ÖPSEN GERÇEK MİDİR?!

        “Cennette konuşulan dil Arapça olduğundan, ben de Arapça konuştuğumdan Cennette herkes Arapça konuşacaktır!”Hadis.

        “Bütün dünya  Müslümanlarını Kureyşli Müslümanlar yönetecektir.Bütün dünya Kâfirlerini de Kureyşli Kâfirler yönetecektir?!”Hadis.Muhammed,bir Arap milliyetçisi değil mi?!BEN,ANADİLİM OLAN TÜRKÇE KONUŞULMAYAN BİR YERE GİDEMEM?! BENİ YÖNETECEK ARAP TA KİM OLUYORMUŞ?!O ÖNCE GÖTÜNÜ YIKAMASINI ÖĞRENSİN?!

        “Muhammet, büyük aptesini yapmak için çömeldiğin de arkasında bir gürültü duyar ve:

        -“Kimdir o?”Der.

        -Benim, Ebu Hureyre.

        -Temizlenmem için bana birkaç taş bul, getir.Ama sakın kemik,tezek getirme.

        Ebu Hureyre, topladığı taşları eteğine koyup götürür ve onun yanına koyduktan sonra çekilir. Muhammet, işini bitirir, taşlarla temizlenir. Sonra, Ebu Hureyre’nin sorduğu soruya karşılık verir:

        “-Ey Tanrının Elçisi, kemik ve tezek istemedin, neden?

        “-Çünkü bunlar cinlerin yiyecekleridir. Bana nasibin cinlerinden bir KURUL geldi.Ne g,GÜZEL CİNLERDİ bunlar.Benden yiyecek(besin maddeleri)istediler.Ben,onlar için Tanrı’ya,uğradıkları her kemikte ve tezekte yiyecekleri şey bulsunlar diye dua ettim.”5.Muhammet burada cinlerin “hayvanları” olduğunu da,gerek kendileri gerek hayvanları için “besin” olarak “kemik” ve “tezek” belirlendiğini,yani tümünün bu iki şeyle beslendiklerini anlatır!?”TURHAN DURSUN,DİN BU-2,S.131.NEDEN KEMİKLER VE TEZEKLER TÜKENMİYOR?ALLAH,MUHAMEDİN İSTEĞİNİN KÖLESİ Mİ?!     

       ÂLEMLER; BİZİM SAMANYOLU GALEKSİMİZDEN 1.300.000 IŞIK YILI UZAKLIKTA DA GALEKSİLER VARDIR. YA ÖTEKİ GALEKSİLER?”AT MARTİNİ DEBRELİ HASAN GALEKSİLER İNLESİN?!


             Dünya üzerindeki dinler:1-Hıristiyanlık:1-%32=2.200.000.000,2-Müslümanlık:%23=1.600.000.000,3-Hindular:%15=1.000.000.000,4-Budistler:%7=500.000.000,5-Yahudiler:%02=14.000.000,6-Hiçbir dine inanmayanlar:%16,3.7-Jainizm:58.000.000,8-Sibizm/Şintoizm, Taoizm, Tenrikizm, Zerdüştlük, Çinde 700.000.000Ateist var. Pasifikte                                                                                                                           hiçbir dine inanmayanlar=1,100.000.000,1/3=76.Türkiye’de71.330.000Müslüman,320.000hıristiyan,860.000 de ateist var.2010Dünya nüfusu:6.900.000.000’a göre.” ABD'deki PEW Araştırma Merkezi'nin Din ve Kamu Yaşamı Forumu, "2010 Dünyanın En Önemli Dini Gruplarının Büyüklüğü ve Coğrafi Dağılımı" adlı raporunu yayımladı. 230 ülke ve bölgede yapılan anketler ve nüfus kaydı araştırmalarına göre hazırlanan rapora göre dünyada 10 kişiden 8'i bir dini grup içinde yer alıyor. Bu da 2010 yılında 6,9 milyar olan dünya nüfusunun yüzde 84'üne denk düşüyor.”BU DİN SALİKLERİNE MUHAMMET NASIL RAHMET OLUR?!UZUN,UZUN MASAL ANLATMAYA GEREK YOKTUR:BİR DİN,İNSANLARI MUTLU EDİYOR MU?İŞKENCEYE,SOYGUNA,YAĞMAYA,KATLİAMA,İNSANLARI BÖLMEYE,KADINLARI DA AŞAĞILAMAYA KAPALI MI?HAKSIZLIKLARI ÖNLEYEBİLİYOR MU,ÇAĞDAŞ DEĞERLERE SAHİP Mİ?!Sen önce bunlara yanıt ver.MÜSLÜMANLAR,MÜSLÜMANLARA YAPTIKLARI ZÜLUMDEN NEDEN BATIYA,HIRİSTİYAN ÜLKELERİNE SIĞINMAK İÇİN ÖLÜMÜ GÖZE ALIYORLAR?          İSLAMDA ŞİDDET:

             Ukl ve Ureyne Kabilelerinden iki kişi Peygambere gelerek Müslüman olduklarını bildirmişler. Renkleri Sarı ve hasta”dırlar. Peygamber, önce bütün sevecenliği ile deve sütü ve “deve sidiği” içirerek onları iyileştiriri. Havadar bir yere gitmek isterler. Peygamber, bunlara bir deve sürüsü verir ve yanlarına da bir Çoban katar. Herifler, Çobanı öldürür, Peygamberin deve sürüsünü alır giderler. İşkenceye karşı olan Peygamber, bu iki adamın işkence ile öldürülmelerini emreder. İkisi de yakalanan katiller, Muhammedin huzuruna getirilir. Muhammet çok kızgındır, kesin emrini verir: “Elleri ve ayakları çapraz olarak kesilsin. Gözleri oyulup çıkarılsın. Emir aynen uygulanır. Bu iki adam Medine’nin dışında güneş altında yanan “hare” denilen bir yere götürülür. Su isterler su vermezler.”Taşları kemirirler”,dişleri ile de toprağı kazarlar… Öylecede ölürler.” Maide suresinin 33’üncü ayeti:”Allah ve resulüyle savaşanların ve yeryüzünde bozgunculuk yapmaya çalışanların cezası, ya boyunları vurularak öldürülmeleri, ya asılmaları, ya ellerinin ayaklarının çapraz kesilmeleri ya da bulundukları yerden sürülmeleridir. Bu, onların dünyada çekecekleri rezilliktir. Ahirette ise onlara daha büyük aza hazırlanmıştır?!”S.G.E.S.338-340.Türkiye Cumhuriyetinin Arap Uşağı ULEMALARI!:”ISİDİN UYGULAMALARI KLASİK İSLAM HUKUKUNA GÖRE UYGUNDUR?!HANİ İSLAMDA ŞİDDET YOKTU ,A ÇAĞDIŞILAR?

 

 

 

 

 

            

 

 

İzleyiciler

Blog Arşivi