4 Mart 2012 Pazar

616/BAŞI KARA PAPAKLI BAŞKOMUTANIMIZ!

                                                                       
OSMAN TÜRKOĞUZ
         osmanturkoguz@gmail.com
         İzmir;29 Şubat 2012.

                            BAŞI KARA PAPAKLI BAŞKOMUTANIMIZ!
“Başkomutan Abdullah Gül, Kış tatbikatında!”
                                                                  Mütareke Basınını torunları!
         Yani, “Türk Askerinin dağlara ve taşları ne mutlu Türküm Diyene!” basitliğini yazmış olduğu yerlerde!1993,RP Milletvekili Sn.A. Gül. Ps: Sonradan 864’e çıktı ve çok güldü!                           
Herkes ama herkes, Başkomutanlığı temsil edebilir. Başı açık, başı Kara Papaklı ve sivil de olabilir! Amaaa!
Başkomutanımız Mareşal Gazi Mustafa Kemal’i temsil etmek KALPAKLILARA özgüdür. Temsil edebilecek Kalpaklı kalmasa da ne gam: Ben varım O’NU temsil edecek! Ben ölürsem de ne gam, TÜRKOĞUZ’LARI anaları ne gün için doğurdu! OSTÜZÜ.
         Hadi diyelim ki, Halkımız Anayasamızı okumaz! Yahu yandaş gazete ve televizyonlarımız siz neden okumadan atıyorsunuz! Ostüzü.
         Batıda hukuk devleti kavramı en yüksek doruğuna Işıklar Yüzyılında—Onsekizinci asır—yükseldiği halde, Osmanlı Çöl mesellerinin ve Ümmet uyuşukluğunun hâlâ doruklarında ve önüne gelenden hakaret gören ve dayak yiyen bir mevkideydi.1839 Gülhane hattı hümayunu ve 1856 Fermanı Batının zoru ile yayınlanmıştı. Batılıların İstanbul toplantısında yeni bir aşağılanmayı önlemek için 26 Aralık 1876 tarihinde yeni bir anayasa yürürlüğe konulmuştur. Aslında, bu anayasa da 1831 tarihli Belçika anayasasının acele tercüme edilerek Osmanlıya uygulanmasıydı. Bu anayasanın 1-7’inci maddeleri padişah ve Halifeye ayrılmıştı.7’inci maddesi Padişahın yetkilerini düzenlemişti. Padişaha sınırsız yetkiler verilmişti: Savaş ilanı ve barış,--Birinci Dünya Savaşına Girme Fermanını Padişah ve Halife Mehmet Reşat’a imzalatmak için gece yarısı koynuna 16—Onaltı—yaşında bir Çerkez kızı sokmuşlardı: para basmak, kara ve deniz kuvvetlerinin başkomutanlığı ve en sonunda da Meclisi feshetmek yetkileri ve bazı kimesneleri de sürgüne gönderme yetkisi gibi. Osmanlıda Anayasa fikri bile yoktu. Osmanlının vatanı Padişahların mülkü, Osmanlının tebaası da Padişahın kullarıydı. Anayasanın 18’inci maddesine de: Resmi dilin Türkçe olduğu!” Yazılmıştı.
         21 maddelik 1921 anayasamızla 1876 anayasasına ve eklerine dokunulmamıştı. Ancak; Cumhuriyet kurulduktan sonra, Doğal Hukuk—Tabii hukuk—prensiplerine göre hazırlanan bir anayasamız onaylanarak yürürlüğe konulmuştur.
         Okuyanlarımızın bildiği gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkomutanlık yetkisini Mustafa Kemal Paşa’ya vermişti. Mustafa Kemal öldüğünde, üzerinde bulunan Başkomutanlık unvanı kaldırılmamıştı.
Şimdi; sıra ile anayasalarımızda düzenlenen BAŞKOMUTANLIK tanımına bir göz atalım:
         20 Nisan 1340 tarihli ve 491 sayılı Teşkilâtıesasiye kanunumuzun 40’ıncı maddesini okuyalım:
         “40-Başkomutanlık, Türkiye Büyük Millet Meclisinin şahsiyeti manevisinde mündemiç olup Reisicumhur tarafından temsil olunur. Kuvayı harbiyenin emrü kumandası, hazarda kanunu mahsusasına tevfikan Erkânı Harbiye’i Umumiye Riyasetine ve seferde İcra Vekilleri Heyetinin inhası üzerine Reisicumhur tarafından nasbedilecek zata tevdi edilir.”
         Bu anayasamızın dili 1945 senesinde Türkçeleştirilmişti. Demokrat Partisi iktidara geldiğinde, Atatürk ilkelerinin de eklenmiş olduğu bu yeni dilli anayasamızı değiştirmişti.1Ocak 1945 tarihli ve 4695 tarihli anayasamızı değiştirerek 491 sayılı anayasamızı yürürlüğe koymuştu. Bakanlıklar Vekâletler, Milli Savunma Milli Müdafaa olmuştu.27 Mayıs 1960 senesinden sonra, çağa ve akla uyan yeni bir anayasa yapma gereği duyulmuş, bu anayasanın yazılması görevi de Büyük Hukukçu ve en büyük Atatürkçümüz olan Rahmetli Ordinaryüs Profesör Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’na verilmişti.Anayasamız bir Kurucu Meclis tarafından kabul edilmişti. Halkoyuna sunulan bu anayasamız %95 oy ile kabul edilmişti.09 Temmuz 1961 tarihinde ve 334 numara ile uygulamada yerini alan bu anayasamızla, Türkiye Cumhuriyeti çok yeni kurumlara da kavuşmuş, çağdaşlık ve Atatürk Devrimi de korumaya alınmıştır.
                            Vııı.MİLLİ SAVUNMA:
         a)BAŞKOMUTANLIK VE GENELKURMAY BAŞKANLIĞI:
         MADDE:-“110(1488)Başkomutanlık, Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevî varlığından ayrılamaz ve Cumhurbaşkanı tarafından temsil olunur
Milli güvenliğin sağlanmasından ve Silahlı Kuvvetlerin savaşa hazırlanmasından, Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı,Bakanlar Kurulu sorumludur.Genelkurmay Başkanı Silahlı Kuvvetlerin komutanıdır.
Genelkurmay Başkanı, Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine, Cumhurbaşkanınca atanır; görev ve yetkileri kanunla düzenlenir. Genelkurmay Başkanı bu görev ve yetkilerinden dolayı Başbakana karşı sorumludur.
Milli Savunma Bakanlığının görev ve yetkileri, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet komutanlarıyla ilişkileri kanunla düzenlenir.”
12 Eylül 1980 askeri idaresinden sonra da daha dar bir anayasaya ihtiyaç duyulmuştu. Öze ait hürriyetler şekle sokulmuştu. Anayasamız daraltılmıştı, Anayasa mahkememizin kesinleşmiş kararları da yeni anayasamıza uyum gösterememiştir.177 maddeden oluşan bu anayasamız da sağcı siyasi partiler tarafından 17 defa olmak üzere 111 maddesi de değiştirilmiştir. Hukuk devletimiz; önce Kanun devleti sonra da şahıs devleti haline dönüştürülmüştür. Hükümetin başı tüm erkleri sultası altına almıştır. Danışma Meclisi adı altında bir Kurucu Meclis oluşturularak bu yeni anayasa hazırlanarak halkoyuna sunulmuştu.%92.07 halkoyu ile de onaylanmıştır.2709 numaralı bu Anayasa 07 Kasım 1982 tarihinde kabul edilmiştir. Türkiye Cumhuriyetin değiştirilemezleri, Atatürk Devrimi ve çağdaşlık güvence altına alınmıştır.
1.Milli Savunma
1.Başkomutanlık ve Genelkurmay Başkanlığı
MADDE 117-Başkomutanlık, Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevi varlığından ayrılamaz ve Cumhurbaşkanı tarafından temsil olunur.
Milli güvenliğin sağlanmasından ve Silahlı Kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı, Bakanlar Kurulu sorumludur.
Genelkurmay Başkanı; Silahlı Kuvvetlerin komutanı olup, savaşta Başkomutanlık görevlerini Cumhurbaşkanlığı namına yerine getirir.
Genelkurmay Başkanı, Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine, Cumhurbaşkanınca atanır; görev ve yetkileri kanunla düzenlenir. Genelkurmay Başkanı, bu görev ve yetkilerinden dolayı Başbakana karşı sorumludur.
Milli Savunma Bakanlığının, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlıkları ile görev ilişkileri ve yetki alanı kanunla düzenlenir.”
Mustafa Kemal Paşa, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kararı ile Başkomutanlığa atanmıştı. AKP’NİN 864 rakımlı tepemize seçtiği Sayın Abdullah Gül’ü Başkomutanlığa hangi makam atamıştır! TBMM’İNİ daime Meclis Başkanımız temsil etmektedir. Yani yaa! Başkomutanımız olan TBMM’İNİ de asker yerine Polisimiz korumaktadır! Başkomutanlığın Temsilcisini de bir tugay korumaktadır! Daha derinlere inmeyeyim, oksijen kifayetsizliğine uğrayabilirem!
        
        
                           
        
                  
                                              
        

615/PINARIN GÖZÜNE SIÇMAK!

                                                                        

OSMAN TÜRKOĞUZ,
Osmanturkoguz@hotmail.com
İzmir 13 Aralık 2008/22 Mart 2010.

                  
PINARIN GÖZÜNE SIÇMAK!

“Kahramanı kadar; gafili de, haini de çok bir Milletiz.” Mareşal Gazi Mustafa Kemal.
Turgut ÖZAKMAN, Şu ÇILGIN TÜRKLER. S.555,
DÖRT Türk vatandaşı; Dördü de okumuş, Dördü de mürekkep yalamış…
Dördü, bir araya gelmiş; Dördü, kafa kafaya vermiş; bilgilerini ortaya sermişler.
Bir de, ihanetin parlak geleceğine kapılan bir Proff! Ta, Çanakkale Alman Generali“Liman Von Sanders’in eseridir. Yarbay Mustafa Kemal 10 kişilik bir mangayı bile yönetemez!” Demiş. Çüşş! Desem Eşekler alınır,ama yine de ÇÜŞŞŞ!
Hiç unutmam mümkün değildir. Akçakoyunlu’da kurulmuş bulunan IV’ üncü bağımsız seyyar jandarma taburunun 11’inci bölük komutan vekilliğinin yanı sıra Tabur Komutanlığına da vekâlet etmekteydim. Taburun eski evraklarını ayıklarken elime cildi yırtılmış bir tarih kitabı geçmişti. İngiliz Harp Tarihinin Çanakkale Muharebelerine ait tercümesi yapılmış bir kitaptı. Aynen şöyle yazıyordu:
“Bir grup Türk askeri tepeye doğru kaçıyordu. Onları takibeden, sahile çıkmış olan İngiliz askerleri de tepeye ve zafere çok yaklaşmışlardı. Aniden tepede bir atlı  Türk subayı belirdi ve kaçan Türk askerlerine  süngü taktırarak mevzi aldırdı. İngiliz askerleri de tam siper yaptı ve böylece savaş dört sene daha uzamış oldu!”
“Yirmi kadar asker geriye doğru kaçıyorlardı. “Düşmandan kaçılmaz” dedim.”Mermimiz bitti”, dediler! Merminiz bittiyse süngünüz var! Dedim ve Süngü tak!” Emrini verdim, askerler süngü takarak mevzi alınca onları takibeden İngiliz askerleri de tam siper yaptılar. Bu fırsattan yararlanarak…”19’uncu Fırka Komutanı Erkânıharp Kaymakamı Mustafa Kemal.
Emekli Süvari Tümgenerali Liman Von Sanders, Alman Islahat Heyeti Başkanı olarak gelmiş olduğu Osmanlı Ordusunda şıpıdanak Müşir—Mareşal—yapılmıştı. Alman Ordusunda süvari subayları Tümgeneralliğe kadar yükselebiliyorlardı. Sonra; Alman subayları bir üst rütbe verilerek kabul edilmişti. Ulusal Kurtuluş Savaşı yıllarımızda; Afgan ordusunu eğitecek Türk Subayları da Afgan ordusuna bir üst rütbe ile gönderilmişti. Bu Liman Paşa’nın Gelibolu’da düşmanı sahile çıkartma taktiği Türk ordusuna çok pahalıya patlamıştır. Kıyıda tertiplenerek düşmanın çıkarmasına engel olma Türk tezini kabul etmemiştir. Sultan Aziz, üç aylığına basan oğlu Yusuf İzzettin Efendiyi ---Müşir—Mareşal yapmıştı. Kuleli Askeri Lisesinde bir öğretmen üsteğmen de bu Mareşale tüm derslerinden sıfır vermişti. Yıldız sarayının Arnavut Bahçıvanları da okuma ve yazma bilmedikleri halde Müşir yapılmıştı.                              Mustafa Kemal’i hiç sayan satılık kalemlerimiz;    İnsan kaleminden ve kâğıdından ve konuyu bilenlerden utanır. Utanmanın insanlara özgü  yüksek bir duygu olduğunu unutmuşum! Bu Ermeni hayranları, bir araya gelmişler:
Konuşmuşlar, konuşmuşlar, bir karara varmışlar: KİTAP YAZMAK, ZOR BİR İŞ; ARAŞTIRMA YAPMAK GEREK, KİTABI YAZMAKLA İŞ BİTMİYOR. BASTIRMAK VE SATMAK GEREK! Oysa bu kadar zor ve çetin bir yolla ünlü olmak ta mümkün değildir! Öyle bir karar vermişler ki, akıllara seza!
TÜRK MİLLETİ VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ ADINA, ERMENİLERE ÖZÜR MEKUBU YAZIP, YAYIMLAMIŞLAR. En kolay ve en kestirmeden ünlü olmanın yoluna girmişler.
Zamane kızları gibi, üstsüz ve yarı çıplak fotoğraf çektirecek halleri de yok. Akademik çalışmalarla ünlü olmak; YABANCI DOSTLARIMIZIN! GÖZÜNE GİREREK, bir yerlere gelmek te olası değil. Elin herifçioğulları, Türkiye aleyhine iki kelime konuşmakla, hem parasal hem de makamsal ödüller almakta!
Arşivlerde, TÜRKİYE CUMHURİYETİNİ ZORDA BIRAKACAK BİLGİ VE BELGE DE YOK. AMA TÜRKLER ALEYHİNE KONUŞMAKLA, NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜNE KAVUŞMAK TA VAR!
Mecelle, istediği kadar: ”KÖTÜ, EMSAL OLMAZ”, desin; ÖRNEKLER VE Makyavelizm de ortada!
İzninizle, Tarih Dedenin tozlu sahifelerine bir göz atalım:
1-Amerika Birleşik Devletleri,1802 tarihinde, bir Kızılderili kabilesini toptan katletti,
2-A.B.Devletleri; İkinci Dünya Savaşının başında; (120,000) Japon asıllı vatandaşını toplayarak, çöl ortasındaki barakalara yerleştirdi. Bu kamplarda, (20,000) Japon asıllı, Amerikan vatandaşının öldüğü söylenmektedir.
3-Amerika Birleşik Devletleri; 06 Ağustos 1945’te HİROŞİMA’YA, 09 AĞUSTOS 1945’TE NAGAZAKİ’YE; CENEVRE KONVANSİYONUNA AYKIRI OLARAK, ATOM BOMBASI ATARAK İNSANLARI VE TÜM CANLILARI YOK ETTİ.
4-Hitler Canavarı; Yahudilerin ve öteki ulusların köklerine kibrit suyu ekti.
5- Fransa, Cezayir’de soy kırımın daniskasını yaptı.
6-Rusya, İkinci Dünya Savaşından önce ve sonra, her ulusal topluluklara soykırım uyguladı.
7-General Franko, İspanya, iç savaşı sonrası, kendi toplumuna soykırım uyguladı.
8-Ermeniler; Birinci Dünya Savaşı sırasında; Doğu Anadolu’da, Türk ahaliyi toplu kıyımlara uğrattı. Çarlık Rus Ordusu Subaylarından, bir kurmay yarbayın, hükümetine vermiş olduğu rapor ortalardadır: ”Ermeniler, Türklerle meskûn mahalleri basarak, camilere doldurdukları Türkleri, diri, diri yaktılar. Türklerin, ırzlarına, canlarına ve mallarına tasallut ettiler. ERMENİLER, RÜZGÂR EKTİLER, FIRTINA BİÇTİLER.“ Demektedir.
9-A.B.Devletlerinde yayımlanan ve Türkçeye de tercüme edilen bir Ermeni’nin itiraflarını içeren kitabı okuyanımız, okuyup ta unutmayanımız var mı? Bu namuslu Ermeni asıllı Amerikalı: ”Bir Türk köyünün bütün insanlarını öldürdük.14 yaşında iki Türk kızının ırzına (250) kişilik Ermeni bölüğü askeri tecavüz etti. Akşam karanlığında; ağlayan bir çocuk sesinin geldiği tarafa baktığımızda; bir Türk Bebesinin, öldürdüğümüz anasının memesini emmeye çalıştığını dehşet içinde gördük.” Diye, itiraf etmekten çekinmemiştir.
Bir ulusun yapmamış olduğu bir insanlık suçundan! Dolayı, o ulusun üç nesil sonraki evlatları adına özür dileme yetkisini kendilerinde bulanlar; yukarıda yazdığımız gerçek insanlık suçunu işleyenler adına niçin özür dilemezler!
Tarihimizi, iç hukukumuzu ve dahi devletler hukukunu hiç bilmeyen bu AYDINLAR! Ve bu konuyu merak edenler, Sayın Ahmet Avcının, asa haber com, YAZARLAR KÖŞESİNDE yayımlanan ”SAYGIN DEVLET VE SAYGIN DEVLET ADAMI NASIL OLUR MUŞ? Başlıklı yazılarını mutlaka ve mutlaka okumalıdır, derim.
Bu, yürekleri yabancılara yardım etmek ateşi ile dolu olan Dört Bilim! Adamımıza soruyorum:
-SİZLERE, TÜRK ULUSU VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ ADINA, ERMENİLERDEN ÖZÜR DİLEME YETKİSİNİ KİM VE KİMLER VERDİ?
-YA DA, BU YETKİYİ NEYE DAYANARAK SAHİPLENDİNİZ?
-SİZLERİ, TÜRK ULUSUNU ZORA SOKACAK VE DEDELERİMİZİ VE TÜRK ULUSUNU SOYKIRIMLA LEKELEYECEK VE ALTINDAN KALKAMAYACAĞIMIZ TAZMİNATLARA UĞRATACAK KANAATA GÖTÜREN BELGELERİNİZ VAR MI?
-NOBEL DAĞITILDI, NE GİBİ BİR YABANCI ÖDÜLÜ BEKLİYORSUNUZ?
“Dört Aydınımız, Ermenilerden özür dileyen bildiri yayımlamışlar, “dediğimde; Hanım:”Fransa’daki üç silahşorlar de, aslında dört kişiydiler, birisi ölünce, yerine Kızı Kıler geçtiydi, “dedi. Bir Bayram konuğu Hanımefendi, itiraz etti:”
“-Onlar, ülkelerinin lehine savaşmışlardı,” dedi.
Osmanlı devleti Tebaası Ermeniler; Osmanlılarca ”TEBAAYI HAS,” olarak vasıflandırılıp, en yüksek makamlara getirilirdi. Bu TEBAA’NIN yapmış oldukları isyanlara bir göz atalım.


ERMENİ AYAKLANMALARI.

1-Erzurum isyanı---1890
2-Musa Bey Olayı----1890
3-Kumkapı Gösterisi---1890
4-Merzifon, Kayseri, Yozgat Olayları---1892-1893
5-Birinci Sason İsyanı---1894
6-Bab’ı Âli olayı---1895
7-Zeytun İsyanı---1895
8-Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Hınıs, Muş, Bitlis Olayları---1895
9-Birinci Van isyanı---1896
10-Osmanlı Bankası baskını---1896
11-İkinci Sason İsyanı---1904
12-İkinci Abdülhamit’e suikast—1905
13-Adana Olayı---1909
14-1914 Olayları sayısız
15-İkinci Van İsyanı---1915
16-Şebinkarahisar İsyanı---1915,

“Yukarıdaki tarih ve olaylarla günümüzdeki Ermeni terör olayları mukayese edilirse; Ermeni hareketlerinin tertiplendiği dönemler, Osmanlı Devleti’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin, iç ve dış mücadele verdiği, zor şartlar altında ve güçsüz olduğu dönemlerdir. Bu da, Ermenilerin güç ve otorite karşısında sinen bir yapıda olduğunu gösterir.” Osman Türkoğuz, ”Azınlıklar ve Misyonerler” S5-6
Arşivimde; Ermeni kiliselerinde ve Ermeni isyanlarında yakalanan her türlü silah ve cephanenin belgeleri mevcut. Ermenilerce, hunharca şehit edilen Türk insanlarının fotoğrafları ve Van isyanında; Türk ordusuna karşı, ellerinde silahları ile mevzilenmiş Osmanlı Vatandaşı Ermenilerin fotoğrafları da mevcut.
1970 senesinde; Fransa’nın Besançon şehrinde, yanımıza gelen Yaşlı Ermeniler, ağlayarak: ”Babalarımız, bizlere söylemişlerdi; bu gâvurların sözlerine inanarak, Türklere karşı savaşmayınız,” demişlerdi. Hatalarımızın kurbanı olduk; kendimizi köle yerine koydurduk,” demişlerdi.
Bu Dört Aydın Bilim Adamının! Aydınlıklarının ve bilim adamlıklarının, kendilerinden menkul olduğu, hiçbir örfe ve hukuka sığdırılamayan eylemleriyle ortaya çıkmıştır.
Devletler hukuku, devletlerin ve devletler hukukuna tâbi toplulukların birbirleriyle yapmış oldukları diyalogların örf haline getirilmesiyle ortaya çıktığını söylemek durumundayız.
10 Eylül 1922 tarihine ve İzmir Vilayet konağına gidelim. Yanımızda; bu Dört Aydın! Bilim adamı da olsun. Bunların, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN RAHMETLİ BAŞYAVERİ SALİH BOZOK’UN ANILARINI, ya da, Sayın Ahmet Avcının, yukarıda sözünü ettiğim makalesini okuduklarını sanmıyorum. Bu nedenle, tarihe mal olmuş olayı, kendi kulaklarıyla dinlemesini istedim: İngilizlerin, İzmir Konsolosu, Mareşal Gazi Mustafa kemal’e hitaben:
“-Tebaamız için, hükümetinizden yazılı teminat istiyorum,” der. Yanıtın hemen alır:
“-Ne yani, Yunanlılar zamanında, siz tebaanızı daha emniyette mi görüyordunuz?” Konsolos, kasılarak:
-“Evet, Yunanlılar buradayken, tebaamızı daha emniyette görüyorduk.”
“Öyle ise buyurun, tebaanızla birlikte Yunanistan’a gidin efendim!”
Konsolos, sinirli bir şekilde sesini yükselterek.
-“Yani, majestelerinin hükümetine savaş mı açıyorsunuz?” Diye sorar.
-“Siz, kiminle neyi konuştuğunuzu biliyor musunuz? Ben, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Türk Orduları Başkomutanıyım. Savaş açmaya da, barış yapmaya da tam yetkiliyim. PEKİ, SİZ KİMSİNİZ? HÜKÜMETİNİZ ADINA SAVAŞ VE BARIŞ GÖRÜŞMELERİ YAPMAYA YETKİLİ MİSİNİZ? BÖYLE BİR YETKİNİZ VARSA GÖRÜŞELİM. YOKSA ELİYLE KAPIYI GÖSTERDİ, BUYURUNUZ DIŞARI EFENDİM.”
Konsolos, Mustafa Kemal Paşa’nın bu sözleri üzerine, sapsarı kesildi ve tek kelime söylemeden kapıdan çıktı, gitti.”
Ben, bu Dört Aydın ÖZÜRCÜYE! Soruyorum:
“-Yetki belgesi olmadan, devletler hukuku ve özel hukuk alanında, başkaları adına söz söylemek ve hukuki işlem yapmak mümkün değil iken, SİZLERİN BU BİLDİRİSİ, KEENLEMYEKUN –YOK HÜKMÜNDE –DEĞİL Mİ? KIZ KARDEŞLE YAPILAN VE NÜFUSA TESCİL EDİLEN EVLİLİK GİBİ, HİÇ YAPILMAMIŞ HÜKMÜNDE DEĞİL Mİ?
Akıllı ve ciddi bir Ermeni yetkili:
“-Beyler, hizmetinize şükran borçluyuz. TÜRK MİLLETİ VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ADINA SÖZ SÖYLEMEK İÇİN, YETKİ BELGENİZ VAR MI? Dese, bir tek yanıt verebilirsiniz:
-“BİZLER, SİZE VE HARİCİ BEDHAHLARA HİZMETİMİZİ SUNDUK. Orhan Pamuk, isteğiniz üzerine: ”Türkler, (1.000.000) Ermeni’yi ve (30,000) Kürdü kestiler,” dediğinde, yetki belgesi sormadan, NOBEL’İ sundunuz. Bu gibi işlerde, hizmete bakılır”, diyebilirsiniz.
Aydın Beyler! Hazır özür dilemeye başlamış iken, Ermenilerin öldürdükleri TÜRKLER İÇİN DE, ERMENİLER ADINA DA ÖZÜR DİLER MİSİNİZ?
Kaliforniya valisi Bilmem ne Zeneger; sözde, Ermenilerin alacakları tazminata karşılık, Kaliforniya’da yaşayan Ermenilerin borçlarını erteledi!
Daha şimdiden!PS:İsim değiştiren OYAK sigorta da Ermenilerin sigorta bedellerini ödeyeceğini beyan etti!
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÖZÜR DİLERSE
*Türkiye topraklarından, (6) vilayette, sözde, sürgüne uğramışların çocuklarına toprak verilir.
*Çok yüklü bir şekilde, Türkiye cumhuriyeti tazminat ödemeye hüküm giyer.
*Çok yüklü sigorta kayıplarını! Ödemeye hüküm giyer.
*Türkiye cumhuriyeti, bu ülkeyi bize bırakmak için kanlarını ve canlarını vermiş olanları soy kırımı yapmakla suçlamış olur.

Bu gibi öyküleri dinledikçe; aklıma Elbeyli Bucağımızda dinlediğim, yaşanmış bir olay aklıma gelir. Elbeyli-İlbeyli, Beydili- Beğdili-büyük bir Oğuz Oymağıdır.
1840 senesinde; Oymak ikiye ayrılarak; bir kısmı Sivas’ta kalmış, bir kısmı da Halep iline inmiştir. Benim anlatacağım olay; şimdi Kilis ilimizin bir ilçesi olan, ELBEYLİ’DE geçmiştir.
Elbeyli’nin adı, Türkçeleştirme furyasında, ALİMANTAR olarak değiştirilmişti
. Çok seneler önce; bir Elbeylili, unutulup gitmekten nasıl kurtulurum diye çareler ararken, aklına halkın su içtiği pınarın gözüne sıçmak fikri gelmiş ve kalkıp, gidip, herkesin gözü önünde pınarın gözüne sıçmış.
O günden beri de, hiç unutulmamış.
Birisi, ters ve akla uymayan bir iş yaptığında: ”Ali Mantar gibi, pınarın gözüne sıçtın”, derler.
Günümüzde de, pınarlarımızın gözüne sıçanlarımız çok!


61/4YİNE DE SANA GELDİM BEN!

                                                                           

                     OSMAN TÜRKOĞUZ
                   osmanturkoguz@gmail.com
                   İzmir;04 Mart 2012.

                   GÖNLÜMDE MEVSİM KIŞTIR!
         Değişse günler, aylar, döne,döne mevsimler;
         Uzağında gönlümde kışlar hüküm sürüyor.
         Bir gün gelirim diye söz versen de yine SEN;
         Özlemin kurşun gibi bende hüküm sürüyor.

         Karakışa çıkıyor SENSİZ yolların ucu;
         SEN orada BEN burda, bu mu sevmenin suçu!
         Özlemin şurda düğüm,şuracıkta kör sancı,
         Sensizlikten kahroldum yine SANA geldim BEN.

         Denizine yüz sürdüm,toprağına yüz sürdüm,
         SEN girmeden gönlüme bağımsızdım ve hürdüm.
         Dağlarda hüküm sürdüm,çöllerde hüküm sürdüm,
         Kulluğa, köleliğe yine SANA geldim BEN.

         Ellerimde zincirle, boynumda tel tasmayla
         Dilenip te kapında mutsuzluğu asmaya,
         SENİNLE birleşip te çağlayarak coşmaya
         Cennet diye kapına yine SANA geldim BEN.

         Göz oldum da gözümde bir damla yaş kalmadı,
         Söz oldum da sesimi dönüp,duyan olmadı;
         Direnecek gücüm de mecalim de kalmadı,
         SANA  kul olmak için yine SANA geldim BEN

        

        
        
        

        
  

İzleyiciler

Blog Arşivi