14 Temmuz 2013 Pazar

1081/TERÖRİSTLERİN ÇEKİLME OYUNU!


 

                     TC.

OSMAN TÜRKOĞUZ

TC. İzmir;14 Temmuz 2013

                   TERÖRİSTLERİN ÇEKİLME OYUNU,

                            İKİ TARAFLIDIR!

Bendeniz, övünmek gibi olmasın,Emekli Jandarma Komando Albayıyım ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum.Ömürlerini dağlarda geçiren Eşkıyaları ve Teröristleri hallerinden,kılık ve kıyafetlerinden ve hatta ellerinden ve ayaklarından hemen tanırım.Güneydoğudaki teröristlere iyice bir bakar mısınız!Sinek kaydı tıraş,üzerlerinde pırıl,pırıl elbiseler,saçları damat tıraşı,elleri pamuk eller.Bunlar size ne anlatıyor?Teröristler kesinlikle dağlarda değiller.Şehirlerde teminat altında yaşamaktadırlar.Türk Silahlı Kuvvetleri dağlarda boşuna terörist aramasın artık!

Teröristlerin ülkemizden çekilmeleri de büyük bir propaganda olarak, çift taraflı, akılıları gözlerinde ve kulaklarında olanlara sunulmaktadır.Yüzde beşi çekildi!Yüzde onbeşi  çekildi..Çekilme Kasıma  kadar sürer..Bunlar,Türk toplumunu korkutmaya yönelik masallardır.Bu haberleri dinleyenler:”Vay anasını ammada kalabalık bir güç oluşturmuşlar!”Dediğinde Türkiye tamamen bölünmüş olacaktır.Tabur,Alay ve Tugay seviyesinde ne Gerilla olur ne de Terörist olur.İkmal,korunma  ve barınma sorunu nasıl çözülür?Bu propaganda iki tarafça da yürütülmektedir.Türk toplumu,ninnilerle büyütülen Türk toplumu,masallarla bölünüp te dağılma!Bendeniz bu işin uzmanıyım,beni bir kerecik dinle!

1080/ANAYASALAR KANLA YAZILIR!


                   TC.

          OSMAN TÜRKOĞUZ

          TC.osmaanturkoguz@gmail.com

          İzmir;14 Temmuz 2013

         Anayasalar ve Askerin talimnameleri yalınız kanla yazılır.Ostüzü.

                    NAMUSLU ve CESUR HUKUKÇU YOK MU?

                            Başsavcımız ve üç Erkin sahibi ferman etti:”ANLAŞMA İLE YAZILAN 48 MADDEYİ Meclisten geçirelim!”Emriniz olur, ne demek!

                            Yozgatlı, değişmez Sağın Sadık  direği de 48 maddeyi yayına verdi!

Osmanlı Devleti, Batılı devletlerin İstanbul Konferansı ile kendisine baskı yapmalarını   önlemek için 23 Aralık 1876 tarihinde;alelacele tercüme edilen, 1831 tarihli Belçika anayasasını yürürlüğe soktu.Karakuşi hükümlerle yönetilmeye çalışılan Osmanlı devleti yazılı bir anayasaya kavuşmuş oldu.1909’dan sonra anayasada bazı değişiklikler yapıldı.İkinci ve Kinci Abdülhamit,bu anayasanın 113’üncü maddesine dayanarak Sadrazam Mithat paşayı Taife sürgüne göndererek orada boğdurttu.

         23 Nisan 1920 tarihinde Ankara’da toplanmış olan Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk iş olarak yeni bir anayasa ile İhaneti vataniye kanunun kabul ederek yürürlüğe soktu.Aşağıda suretini verdiğim bu yeni Anayasa ile Osmanlının 1876 tarihli Anayasasına ve eklerine dokunulmamıştı.Her iki Anayasa da yürürlükte kalmıştı.20 Nisan 1924 tarihinde yeni bir Anayasa hazırlanarak yürürlüğe girmiş,1876 anayasası da tarihteki yerini almıştı.

         Şimdi de aynı yöntem devreye sokulmak istenmektedir.48 maddesi kabul edilen AKP Anayasası 1982 anayasasını fiilen yürürlükten kaldıracaktır.Atatürk’ten Korkanlar ve Türklüğe düşman Olanların Partisinin  Stepnesi haline gelmiş olan diğer siyasi fırkalar da oy birliği ile kabul etmiş olsalar bile yapılacak anayasa meşru ve geçerli olmayacaktır.Anayasalar Assemble Constitityonell/ Kurcu Meclisçe/yapılmalıdır,hukuki geçerlilik te böyledir.Uyuyanları son defa uyarıyorum.Sayın kuzu,Kuzu,kuzu kullanıldınız;yazmış olduğunuz anayasa hukuku adlı kitabınıza dönemez misiniz?Kurt olamaz mısınız?Önemli olan Mecliste hak etmiş olduğunuz!Yeri almak değil,Türk Ulusunun gönlündeki yeri alabilmektir.

TEŞKİLÂTIESASİYE KANUNU

1921 Anayasamız.

3. Tertip Düstur, Cilt: 1, s. 196

Ceridei Resmiye, 1-7 Şubat 1337

Kanun No:85

Madde 1- Hakimiyet bilâ kaydü şart milletindir. İdare usulü halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına müstenittir.

Madde 2- İcra kudreti ve teşri salahiyeti milletin yegâne ve hakiki mümessili olan Büyük Millet Meclisinde tecelli ve temerküz eder.

Madde 3- Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi tarafından idare olunur ve hükûmeti “Büyük Millet Meclisi Hükûmeti” ünvanını taşır.

Madde 4- Büyük Millet Meclisi vilayetler halkınca müntehap azadan mürekkeptir.

Madde 5- Büyük Millet Meclisinin intihabı iki senede bir kere icra olunur. İntihap olunan azanın azalık müddeti iki seneden ibaret olup fakat tekrar intihap olunmak caizdir. Sabık Heyet lâhik heyetin içtimaına kadar vazifeye devam eder. Yeni intihabat icrasına imkân görülmediği takdirde içtima devresinin yalnız bir sene temdidi caizdir. Büyük Millet Meclisi azasının herbiri kendini intihap eden vilayetin ayrıca vekili olmayıp umum milletin vekilidir.

Madde 6- Büyük Millet Meclisinin heyeti umumiyesi teşrinisani iptidasında davetsiz içtima eder.

Madde 7- Ahkâmı şer’iyenin tenfizi, umum kavaninin vazı, tadili, feshi ve muahede ve sulh akti ve vatan müdafaası ilânı gibi hukuku esasiye Büyük Millet Meclisine aittir. Kavanin ve nizamat tanziminde muamelatı nasa erfak ve ihtiyacatı zamana evfak ahkâmı fıkhiye ve hukukiye ile adap ve muamelat esas ittihaz kılınır. Heyeti Vekilinin vazife ve mesuliyeti kanunu mahsus ile tayin edilir.

Madde 8- Büyük Millet Meclisi, hükûmetinin inkısam eylediği devairi kanunu mahsus mucibince intihap kerdesi olan vekiller vasıtası ile idare eder. Meclis icrai hususat için vekillere veçhe tayin ve ledelhace bunları tebdil eyler.

Madde 9- Büyük Millet Meclisi Heyeti Umumiyesi tarafından intihap olunan reis bir intihap devresi zarfında Büyük Millet Meclisi Reisidir. Bu sıfatla Meclis namına imza vazına ve Heyeti Vekile mukarreatını tasdika salahiyettardır. İcra Vekilleri heyeti içlerinden birini kendilerine reis intihap ederler. Ancak Büyük Millet Meclisi Reisi vekiller heyetinin de reisi tabiisidir.

İdare

Madde 10- Türkiye coğraafi vaziyet ve iktisadi münasebet noktai nazarından vilayetlere, vilayetler kazalara münkasem olup kazalar da nahiyelerden terekküp eder.

Vilâyat

Madde 11- Vilâyet mahalli umurda manevi şahsiyeti ve muhtariyeti haizdir. Harici ve dâhili siyaset, şer’i adlî ve askeri umur, beynelmilel iktisadî münasebat ve hükûmetin umumi tekâlifi ile menafii birden ziyade vilâyata, şâmil hususat müstesna olmak üzere Büyük Millet Meclisince vaz edilecek kavanin mucibince evkaf, Medaris, Maarif, Sıhhiye, İktisat, Ziraat, Nafia ve Muaveneti içtimaiye işlerinin tanzim ve idaresi vilâyet şûralarının salâhiyeti dâhilindedir.

Madde 12- Vilâyet Şûraları vilâyetler halkınca müntehap azadan mürekkeptir. Vilâyet Şûralarının içtima devresi iki senedir. İçtima müddeti senede iki aydır.

Madde 13- Vilâyet Şûrası, azası meyanında icra amiri olacak bir reis ile muhtelif şuabatı idareye memur azadan teşekkül etmek üzere bir idare heyeti intihab eder, İcra salahiyeti daimi olan bu heyete aittir.

Madde 14- Vilâyette Büyük Milet Meclisinin vekili ve mümessili olmak üzere vali bulunur. Vali, Büyük Millet Meclisi hükûmeti tarafından tayin olunup vazifesi devletin umumi ve müşterek vazaifini rüyet etmektir. Vali yalnız devletin umumi vazaifile mahalli vazaif arasında tearuz vukuunda müdahale eder.

Kaza

Madde 15- Kaza yalnız idari ve inzibati cüzü olup manevi şahsiyeti haiz değildir. İdaresi Büyük Millet Meclisi hükümeti tarafından mansup ve valinin emri altında bir kaymakama mevdudur.

Nahiye

Madde 16- Nahiye hususi hayatında muhtariyeti haiz bir manevi şahsiyettir.

Madde 17- Nahiyenin bir şûrası, bir idare heyeti ve bir de müdürü vardır.

Madde 18- Nahiye şûrası, nahiye halkınca doğrudan doğruya müntehap azadan terekküp eder.

Madde 19- İdare heyeti ve nahiye müdürü, nahiye şûrası tarafından intihap olunur.

Madde 20- Nahiye şûrası ve idare heyeti kazai, iktisadi ve mali salahiyeti haiz olup bunların derecatı kavanini mahsusa ile tayin olunur.

Madde 21- Nahiye bir veya birkaç köyden mürekkep olduğu gibi bir kasaba da bir nahiyedir.

Umumi Müfettişlik

Madde 22- Vilâyetler iktisadi ve içtimaî münasebetleri itibariyle birleştirilerek umumi müfettişlik kıtaları vücuda getirilir.

Madde 23- Umumi müfettişlik mıntakalarının umumi surette asayişinin temini ve umum devair muamelatının teftişi, umumi müfettişlik mıntakasındaki vilâyetlerin müşterek işlerinde ahengin tanzimi vazifesi Umumi müfettişlere mevdudur. Umumi müfettişler Devletin umumi vazaifile mahalli idarelere ait vazaif ve mukarreratı daimi surette murakabe ederler.

Maddei Münferide

İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren meri olur. Ancak elyevm münakit Büyük Millet Meclisi 5 Eylül 1336 tarihli nisabı müzakere kanununun birinci maddesinde gösterildiği üzere gayesinin husulüne kadar müstemirren müçtemi bulunacağı cihetle işbu Teşkilatı Esasiye Kanunundaki 4 üncü, 5 inci, 6’Incı maddeler gayenin husulüne elyevm mevcut Büyük Millet Meclisi adedi mürettebinin sülüsanı ekseriyetle karar verildiği takdirde ancak yeni intihabdan itibaren meriyül icra olacaktır.

         Anayasalar, Anayasa Hukukuna göre;Toplumların yaratmış olduğu devrimlerden,zaferle ya da yenilgiyle çıkılmış olduğu savaşlardan sonra kanla yazılır.Kültür seviyesi İmam-Hatip düzeyinde kalmış,ticaret anlayışını Kantin subaylığından ve Kokokola Bayiliğinden almış bir imamın anayasalardan haberi olamaz.Toplumu

türlü ayak oyunları ile esir almış Mücrimler de Dâhi olamaz. Yozgatlının kılavuzluğunu yaptığı anayasanın altından da mutlaka ve mutlaka bir Çapanoğlu çıkar! 

İzleyiciler

Blog Arşivi