15 Nisan 2013 Pazartesi

1030TÜRK,TÜRKLÜK VE ATATÜRK'E DÜŞMANLIĞIN ASIL NEDENİ!                           T.C.                                                           
            OSMAN TÜRKOĞUZ
            T.C.osmanturkoguz@gmail.com
            İzmir;15 Nisan 2013.

                                       TÜRK, TÜRKLÜK
  Ve                                                                                                            ATATÜRK DÜŞMANLIĞININ ASIL NEDENİ!
“Türkçülükle bir yere varamayız!”Bülent Arınç,Derviş Mehmed’in torunu.
“Dağlara ve taşlara, Ne Mutlu Türküm Diyene basitliğini yazdılar!”A.Gül.
“Milliyetçiliği ayaklarımın altına aldım!”Benim aslımda Gürcüdür!”Recep Tayyip Erdoğan, Pilihoz/Dumankaya/ köyünden Eşkıya Rum Bakatalı Teyup’un torunu!
            Sayın Yazım ve Kader Arkadaşlarım; bu yazımda bir yanılgım varsa,kalemimi huzurlarınızda kırarım!
            Profesör Dr.Rahmetli İlhan Arsel;1921 yılında İstanbul’da doğmuş,21 Haziran 2010 yılında da Florida’da ölmüştür. Biri birinden mükemmel yirmi kitap yazmıştır. Arap Milliyetçiliği ve Türkler adını taşıyan kitabı; önce Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yayınlanmış, MC. İktidar olduğunda da bu kitabı yüzünden Üniversiteden ayrılmak zorunda kalmıştır.Kitapta Remzi kitabevi tarafından yayımlanmıştır. Amerika’daki Dünya Anayasaları Araştırma Enstitüsünün Başdanışmanı ve Belçika-Türkiye anayasalarını yazma görevine getirilmiştir.21 Haziran 2010 tarihinde Seksendokuz yaşında, Florida’da vefat etmiştir. Cesur, çağdaş bir Atatürkçü olarak yaşamış ve eserler vermiştir.Şimdi,Arap Milliyetçiliği ve Türkler,s.61/63;
            “Arapların kurmakta oldukları devlet, benim evlatlarımın elinde kalacaktır;ta ki onları kırmızı yüzlü ve  deriden kaplanmış kalkana benzer  suratlı bir ulus yenen dek!”Hadisler,Sahihi Buhari Muhtasarı…Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları 1971,Ankara C.1X.Hadislerin kaynağı.Bu hadiste sözü edilen kırmızı yüzlü ulus Türk ulusudur.örüldüğü gibi yukarıdaki hadiste Muhammed,bir yandan Araplara,”kendi evlatlarım”şrklinde hitap ederken ,diğer yandan da,Türkleri,kırmızı yüzlü ve suratları deriden kaplı kalkanlara benzeyen (yani yaygın suratlı) bir ulus olarak tanımlamakta ve yine Türklerin,ister Müslümanlığı kabul etmiş ya da ister putperest olsun,Araplar için ileride felaket kaynağı olacağını haber vermektedir.Muhammedin bu konuşmalarına ve buna benzer hadislerine çok rastlamaktayız.Yakup ibni Yusuf ve Abu’l Abbas-es-Sarrac ve Abu Hureyra gibi kimselerden naklen gelen hadislerde Türkler hep “Deri kaplı kalkana benzer suratlı”,”küçük gözlü”,”Basık ve yayvan burunlu,”Hayvan kılından yapılma giysiler ve sandallar giyen ,”deri çadırlarda geceyi geçiren “bir ulus olarak tanımlanmakta ve Müslümanların onlara karşı savaşmaları,hüküm gününün gelebilmesi için öngörülmektedir.İbnTalib’ten ve Abu Hureyra’dan//EK:Hz.Muhammed’in Yirmi üç senelik kölesi.Emeviler tarafından Hadis rivayeti yasaklanmıştır!Ostüzü/ Buhari’nin ve Müslim’in Sahihlerinde yer alanlar arasında şunlar belirtilebilir.Emir bin Talib’ten gelme bir hadis şöyledir:”....Peygamber dedi ki:Hüküm gününün işaretleri arasında ,hayvan kılından yapılmış sandallar giyen ..Ve yüzleri yayvan ve  kalın deriden kaplı kalkana benzer suratlı bir ulusla savaşacağınız hususla ilgili olanları vardır.”Abu Hureyra’nın naklettiği  bir hadise göre ise:”Tanrı Elçisi  şöyle söyledi:Küçük gözlü,kırmızı yüzlü,basık burunlu ve suratları kalın deriden yapılmış kalkana benzeyen Türklere karşı savaşlar yapmadıkça hüküm günü gelmiş olmayacaktır.Hayvan kılından (kalkık kıldan)yapılmış sandal giyen bir ulusa(yani,Türklere)karşı savaşmadıkça hüküm günü gelmiş olmayacaktır!
            16’ıncı en-Nahl(Hurma)suresinin 106’ıncı ayetinde,ölüm tehdidi altında Takiyye yapma düzenlenmiştir.Yani,gayeye varmak için tutulan her yol,yalan bile makbuldür.İslam Devlet hukukunda iki türlü devlet vardır:Darülharp bölgesi ve Darül sulh bölgesi.Atatürk’ten nefret edenler;başta dolandırıcı Erbakan olmak üzere,tüm ümmetçilik hayranları Türkiye Cumhuriyetini Darülharp bölgesi ilan ettiklerinden Takiyyecilik yapmaktadırlar.
            Dünya üzerindeki Müslüman ülkelerde Arap emperyalizminin,Arap kültürünün,ümmetçilik maskesi altında Arap komünizminin önündeki en tehlikeli engel Türkiye Cumhuriyetinde uygulanmakta olan Atatürk ilkeleri ve insancıl Türk Ulusalcılığıdır. Selçuklular ve Osmanlı Türk özünü yitirdiği için yıkılmışlardır. Onlara yukarıda vermiş olduğum hadisi uygulamaya da gerek kalmamıştır. İslam âleminin en büyük din bilginlerinden birisi olan,devrinin siyasetine uymadığı için de cezaevinde dövülerek öldürülen Rahmetli Ebu Hanife,islam dinine aklı sokmuştu.Ondan sonra gelen Mustafa Kemal de,İslam dinine Akıl ve bilimle yaklaşmış,dinimizi hurafelerden ,Arap emperyalizminden ve sömürüden arındırmıştı.Dine değil de,dini kullanma biçimlerine savaş açmıştı.1400 senedir bez torbalarda duvarda asılı duran Kur’anı da halka indirmişti.Rahmetli Elmalılı Hamdi Yazır’a tercüme ettirdiği Ku’anın tüm giderlerini karşılayarak Türk halkının dinini okuyarak öğrenmesini sağlamıştı.Türk kimliğine ve Türklüğüne kavuşan Türk Ulusu Arap emperyalizmi için Hadisteki tehlike boyutuna ulaşmıştı.Müslüman ülkeler arasında da en görkemli yerini almıştı.Türkiye cumhuriyetinin Müslüman ülkelere örnek olması islam ülkeleri ve Batı için en büyük tehlikeydi.Türk Ulusunu bir Osmanlı güruhu haline dönüştürmek için önce Mustafa Kemal Atatürk’ün çökertilmesi gerekmekteydi.Atatürk silindiğinde Türk ve Türklük te silinmiş olacaktı.Din de soytarıların elinde afyon haline getirilecektir!
            Sayın Kahraman Yusufoğlu’nun”Çankaya Yolunda”adlı kitabının 60’ıncı sahifesinden bir alıntı yapalım:
            “Türklük Mutlaka Kurtarılacaktır!”
            “Duygularımı ,düşüncelerimi cephede bulunan kardeşim Hamit Şevket’e bildiren mektubumda aynen şöyle demiştim:Ben,ömrümde bu kadar kuvvetli,bu kadar canlı ve bu kadar kendisine bel bağlanacak ne bir asker, ne de bir sivil adam görmemiştim.Müsterih olalım;ati muhakkak bizimdir.ve Türklük,bu büyük adamın alemdarlığında mutlaka kurtulacaktır!”
            Atatürk’e, Türk ve Türklüğe düşman olanlar,yukarıda vermiş olduğum hadisin bildirmiş olduğu tehlikeyi bertaraf ederek Cenneti de, dünyada vaat edilenleri de kazanmış olacaklardır.Bay Recep BEYİN YEMİN  VE KASEMİNİ DE GÖZÖNÜNE ALMALISINIZ!Türk ve Türklük çökertildiğinde bütün köle toplumların umutları da çökertilmiş olacaktır.
                                       İzleyiciler

Blog Arşivi