2 Mayıs 2015 Cumartesi

2021/FİKİR,SÖZ VE İFADE HÜRRİYETİTC.

OSMAN TÜRKOĞUZ


TV. İZMİR,01 Mayıs 2015.

                          FİKİR İFADE VE SÖZ HÜRRİYETİ!

         HİÇBİRİSİNEKATILMADIĞIMFİKİRLERİNİZİSÖYLEYEBİLMENİZİÇİN,                                                   CANIMI VERİRİM!”M.VOLTAİRE,(1696-1778),Fransız Filozofu.

         Fikir, ifade ve söz hürriyeti için çok kanlı mücadeleler verilmiştir.En azından bu yolda,Büyük insan Sokrat’ın nasıl öldürüldüğünü çoğumuz bilmez!?Ebu Hanife ve İmamı Şafi de bu yolda Abbasi Halifelerince dövülerek öldürülmüştür.Hallacı Mansur (MS.26 Mart 858—26 Mart 922 tarihinde),Bağdat’ta

ve Nesimi de,(MS.1370—1417 Halep’te, derileri yüzülerek öldürülmüşlerdir. Tek Tanrılı Dinlerin ortaya çıkışı, mezhepleri ve tarikatları doğurmuştur. Aynı

Dinin ve aynı din kitabının mezhep ve tarikatları, o dinin diğer mezhepten olanların fikirlerini küfür olarak kabul ederek acımasızca öldürmüşlerdir.                                       Bugün, Ortadoğu’da Müslümanların yaşamakta oldukları faciaları, Hıristiyanlar

da Ortaçağda yaşamışlardır. Paris’te, Saint Bartholmeus gecesi/24 Ağustos1572

 / katliamında, Katolikler 70.000 Protestan’ı bir gece içinde katletmişlerdir. Katolik ve Protestan kavgası körüklemiştir. KATOLİK Din bilgini geçinen sahtekârların, Allah adını kullanarak, ortaya attıkları düşüncenin dışında düşünenler öldürülmüşlerdir. Olaylar tüm Fransa’ya yayılarak İki gün sürmüştür. Almanya’da Papaz Lüther’in protestosu-1519/ ve cesur bilginler sayesinde donmuş düşünce kalıpları kırılabilmiştir. Almancaya çevrilen İncil 5000 adet basılmıştır.              Vatikan’ın Hıristiyanlık uygulaması,95 maddelik bir protestosu yazısı ile Würtenber kilisesinin kapısına yapıştırılmıştır. Işıklar Yüzyılında-Onsekizinci asır/,düşünce prangaları kırılmıştır. Özgür düşünce insanlığın yücelmesini sağlamıştır.Özgür Düşünce bizim anayasalarımızın teminatı altın

 alınmıştır. Özgür Düşünce, eleştirisel aklın gelişmesini de sağlamlaştırmıştır. ıştır .Ben,neden aklıma takılan dini inançları eleştirmeyeyim?!“Allah,”Kûn=Ol!”             Dedi,Kainat yaratılmış oldu!”Allah,Altı günde dünyamızı yarattı?!Peki,dünyamızı yaratırkenneredeyattı?!Soramaz mıyım?!                                                                                MÖ.491 Pers istilasına karşı birleşen Isparta ve Atina siteleri, alınacak önlemleri tartışırken, kürsüdeki Atinalı konuşmacı ünlü Amiral Themistokles’e/MÖ.524-       460/, Ispartalı bir General elindeki sopası ile vurduğun da şu ünlü yanıtı almıştı:

         “VUR! FAKAT DİNLE!”Bu söz, günümüzde de geçerlidir. Sayın Recep için ve

 

diğer düz gidenler için de geçerli bir tarihi uyarıdır. Her türlü sanat ve bilimsel dini

Eserlerin ortaya çıkmasıyla Münekkitlik te kendini göstermiştir.Eserler ve e o                     o eseri yaratanlar,tenkitlere uyarak daha mükemmel bir hale gelmişlerdir.Münekkitleri düelloya davet edenler de olmuştur!?

         1961 tarihli Anayasamızın b) DÜŞÜNCE HÜRRİYETİ:

         Madde 20.”Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir; düşünce ve ve kanatlarını, söz, yazı, resim ile veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklayabilir ve yaya bilir.

         Kimse, düşünce ve kanaatlarını açıklamaya zorlanamaz.”Demektedir.

         1982 tarihli Anayasamızın 25’inci ve 26’ıncı maddeleri de gayetle açıktır:

         Madde 25/-“Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir.

“Her ne sebep ve amaçla olursa olsun, kimse düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınananamaz ve suçlanamaz.”

         VIII. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti

         Madde 26/1-“Herkes, düşünce ve kanaatlerini öz, yazı, resim veya başka başına hakkına sahiptir.”İktibas/alıntı/yasağı konulmamışsa, belge olarak eserden alıntı yapılabilir. Bu Anayasa maddeleri, Türk Ulusunca onaylanmıştır. Halkın kararı, bence de, Hakkın kararıdır; beni yalınızca bu maddeler bağlamaktadır.Tenkide dayanamayanların meydanlarda işi de yoktur?!

 

          

İzleyiciler

Blog Arşivi