10 Şubat 2012 Cuma

572/GİDENLER Mİ SUÇLU GÖNDERENLER Mİ!

                                                                       
OSMAN TÜRKOĞUZ
                        Osmanturkoguz@gmail.com
                        İzmir;10 Şubat2012.

                                   GİDENLER Mİ SUÇLU, GÖNDERENLER Mİ?
                                               Türk insanına sesleniş! OSTÜZÜ
“Boynuzlutekenin intikamını, boynuzsuz keçiden alırlar!”                                 Şeyh Sait’in, İstiklal Mahkemesi Üyesi Ali Sahip Ursavaş’a serzenişi
“Gitmeden önce düşün; çünkü döndüğünde bulduğunla, giderken bıraktığın asla aynı olmayacak”.Aragon. Anayasamız için!
         “Gerek yokken yanındalar, ihtiyacın olduğunda uzakta. Unutma ki; kimi hayatına girdiğinde hayatın aydınlanır, kimisi de çıktığında”.L.Tolstoy.
         “Sırtından vurana kızma, ona güvenip, arkanı dönen sensin. Arkandan konuşana da darılma, onu insan yerine koyan yine sensin!” Bukowski.
         Mit’in görevi İstihbarat toplamak ve istihbarata karşı koymakla özetlenebilir. CİA, KGB ve Şimdi FSB’NİN operasyon ve her türlü eylem yapmak işin emrinde silahlı güçleri vardır. MİT’İN böyle bir özelliği de yoktur. MİT, doğrudan doğruya başbakana bağlı bir Kamusal Kuruluşumuzdur. Başbakan dâhil, hiçbir makam, MİT’E kanununda yazılı görevinden başka bir görev veremez. Dünyanın en büyük istihbaratçısı ve Alman İstihbaratının kurucusu General Gehlen’in resmini görenimiz var mıdır?
         MİT Başkanına ve yardımcısına bir TERÖR Örgütü ile müzakere görevi vermek bir anayasal ve bir ihanet suçudur. Her şeyden önce o TERÖR Örgütünün tanınması ve uğruna! TERÖR yaptığı ülkenin yasal temsilcisi olduğunun kabulü demektir. Bir TERÖR Örgütü ile müzakerelerde bulunan MİT’in üst düzey temsilcileri o TERÖR Örgütünü de seviyelerine çıkartmış demektir. Konuyu ekip, bükmeden, ipe ve sapa gelmeyen boş savunmalara da girmeden sizlere Milli İstihbarat teşkilatı Kanunumuzu veriyorum. Üşenmeden okuyunuz, daha fazla da koyun yerine konulmayınız.
            “Milli İstihbarat Teşkilatına bu görevler dışında görev verilemez ve bu teşkilat..”M.İ.TŞk.Kanunu maddesi.
        Madde 3 - Başbakana bağlı Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı kurulmuştur.
       
            DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNU
    Kanun Numarası: 2937
    Kabul Tarihi: 01.11.1983
    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 03.11.1983
    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18210
    BİRİNCİ KISIM: GENEL HÜKÜMLER, KURULUŞ VE GÖREVLER
    BİRİNCİ BÖLÜM: AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR
    AMAÇ
    Madde 1 - Bu Kanunun amacı; Devlet İstihbaratının istihsali ve kullanılması ile Milli İstihbarat Teşkilatının kuruluş, görev ve faaliyetlerine ait esas ve usulleri düzenlemektir.
    TANIMLAR
    Madde 2 - Bu Kanunda geçen deyimlerden;
    a) MİT: İstihbarat Teşkilatının kısaltılmış adını,
    b) MİT mensubu: Bu Kanun veya bu Kanuna göre çıkarılmış yönetmelikler de yazılı görevleri yerine getirmekle görevlendirilmiş MİT personeli ile diğer görevlileri,
    c) MİT personeli;
    1. MİT'in kadrosuna dâhil memurları,
    2. Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında olup MİT'de görevlendirilenleri,
    3. MİT'de çalıştırılan sözleşmeli personeli,
    İfade eder.
    İKİNCİ BÖLÜM: KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK
    KURULUŞ
    Madde 3 - Başbakana bağlı Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı kurulmuştur.
    Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı; Müsteşar, Müsteşar yardımcıları, başkanlıklar, daireler ve şubeler ile diğer teşkilat birimlerinden oluşur.
    Milli İstihbarat Teşkilatı, Müsteşar tarafından idare edilir.
    Milli İstihbarat Teşkilatının merkez ve taşra teşkilatı ihtiyaca göre yönetmelikle düzenlenir.
    MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATININ GÖREVLERİ
    Madde 4 - Milli İstihbarat Teşkilatının görevleri şunlardır;
    a) Türkiye Cumhuriyetinin ülkesi ve milleti ile bütünlüğüne, varlığına, bağımsızlığına, güvenliğine, Anayasal düzenine ve milli gücünü meydana getiren bütün unsurlarına karşı içten ve dıştan yöneltilen mevcut ve muhtemel faaliyetler hakkında milli güvenlik istihbaratını Devlet çapında oluşturmak ve bu istihbaratı Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ile gerekli kuruluşlara ulaştırmak.
    b) Devletin milli güvenlik siyasetiyle ilgili planların hazırlanması ve yürütülmesinde; Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ile ilgili bakanlıkların istihbarat istek ve ihtiyaçlarını karşılamak.
    c) Kamu kurum ve kuruluşlarının istihbarat faaliyetlerinin yönlendirilmesi için Milli Güvenlik Kurulu ve Başbakana tekliflerde bulunmak.
    d) Kamu kurum ve kuruluşlarının istihbarat ve istihbarata karşı koyma faaliyetlerine teknik konularda müşavirlik yapmak ve koordinasyonun sağlanmasında yardımcı olmak.
    e) Genelkurmay Başkanlığınca Silahlı Kuvvetler için lüzum görülecek haber ve istihbaratı, yapılacak protokole göre Genelkurmay Başkanlığına ulaştırmak.
    f) Milli Güvenlik Kurulunda belirlenecek diğer görevleri yapmak.
    g) İstihbarata karşı koymak.
    Milli İstihbarat Teşkilatına bu görevler dışında görev verilemez ve bu teşkilat Devletin güvenliği ile ilgili istihbarat hizmetlerinden başka hizmet istikametlerine yöneltilemez. Milli İstihbarat Teşkilatı birimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları Başbakanca onaylanacak bir yönetmelikte belirtilir.
    BAKANLIKLAR VE DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ GÖREV VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
    Madde 5 - Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının Devlet istihbaratına ilişkin görevleri şunlardır:
    a) Kendi konularında;
    1. Görevlerinin gerektirdiği istihbaratı oluşturmak,
    2. MİT tarafından istenecek haber ve istihbaratı elde etmek,
    3. İstihbarata karşı koymak.
    b) Elde ettikleri milli güvenliğe ilişkin haber ve istihbaratı anında MİT'e ulaştırmak.
    MİT mensuplarına hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruşları gereken her türlü yardım ve kolaylığı göstermekle yükümlüdürler.
    Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yukarıda belirtilen görev ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesiyle ilgili koordinasyonun sağlanması ve istihbarat çalışmalarının yöneltilmesinde, temel görüşleri oluşturmak üzere, MİT Müsteşarının Başkanlığında Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu (MİKK) kurulmuştur.
    Kurul, üç ayda bir; Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri veya Yardımcısı, Genelkurmay İstihbarat Başkanı veya Yardımcısı, bakanlıkların müsteşarları, kurum ve kuruluşların yetkili amirleri, MİT'in ilgili başkanları ile MİT Müsteşarının çağıracağı diğer kamu görevlilerinin iştirakiyle toplanır.
    MİT Müsteşarı gerektiğinde Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.
    Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulunun ayrıntılı görev ve yetkileri ile çalışma esasları yönetmelikte belirtilir.
    YETKİLER
    Madde 6 - (Değişik fıkra: 03.07.2005–5397 S.K./3.mad) Millî İstihbarat Teşkilatı;
    a) Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu hizmeti veren kuruluşların yöneticileri ve istihbarat hizmetlerinden sorumlu kişileri ile istihbaratın tevcihi, istihsali ve istihbarata karşı koyma konularında doğrudan ilişki kurabilir, uygun koordinasyon yöntemlerini uygulayabilir.
    b) Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu hizmeti veren kuruluşlara ait arşivlerden, elektronik bilgi işlem merkezlerinden ve iletişim alt yapısından kendi görev sahasına giren konularda yararlanabilmek, bunlarla irtibat kurabilmek, bilgi ve belge almak için gerekçesini de göstermek suretiyle yazılı talepte bulunabilir.
    (Ek fıkra: 03.07.2005–5397 S.K./3.mad) Bu Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan görevlerin yerine getirilmesi amacıyla Anayasanın 2’inci maddesinde belirtilen temel niteliklere ve demokratik hukuk devletine yönelik ciddi bir tehlikenin varlığı halinde Devlet güvenliğinin sağlanması, casusluk faaliyetlerinin ortaya çıkarılması, Devlet sırrının ifşasının tespiti ve terörist faaliyetlerin önlenmesine ilişkin olarak, hâkim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde MİT Müsteşarı veya yardımcısının yazılı emriyle telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişim tespit edilebilir, dinlenebilir, sinyal bilgileri değerlendirilebilir, kayda alınabilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde verilen yazılı emir, yirmidört saat içinde yetkili ve görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını en geç yirmidört saat içinde verir. Sürenin dolması veya hâkim tarafından aksine karar verilmesi halinde tedbir derhal kaldırılır. Bu halde dinlemenin içeriğine ilişkin kayıtlar en geç on gün içinde yok edilir; durum bir tutanakla tespit olunur ve bu tutanak denetimde ibraz edilmek üzere muhafaza edilir. Bu işlemler, 4.7.1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun ek 7’inci maddesinin onuncu fıkrası hükmüne göre kurulan merkez tarafından yürütülür. (Değişik cümle: 23.05.2007–5651 S.K./12.mad) 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 135 inci maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendinin (14) numaralı alt bendi kapsamında yapılacak dinlemeler de bu merkez üzerinden yapılır.
    (Ek fıkra: 03.07.2005–5397 S.K./3.mad) Yetkili ve görevli hâkim, talepte bulunan birimin bulunduğu yer itibariyle yetkili olan ve 5271 sayılı Kanunun 250’ inci maddesinin birinci fıkrasına göre kurulan ağır ceza mahkemesinin üyesidir.
    (Ek fıkra: 03.07.2005–5397 S.K./3.mad) Kararda ve yazılı emirde, hakkında tedbir uygulanacak kişinin kimliği, iletişim aracının türü, kullandığı telefon numaraları veya iletişim bağlantısını tespite imkân veren kodundan belirlenebilenler ile tedbirin türü, kapsamı ve süresi ile tedbire başvurulmasını gerektiren nedenler belirtilir. Kararlar, en fazla üç ay için verilebilir; bu süre aynı usûlle üçer ayı geçmeyecek şekilde en fazla üç defa uzatılabilir. Ancak, (Ek ibare: 23/05/2007-5651 S.K./12.mad) casusluk faaliyetlerinin tespiti ve terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde devam eden tehlikelere ilişkin olarak gerekli görülmesi halinde, hâkim üç aydan fazla olmamak üzere sürenin müteaddit defalar uzatılmasına karar verebilir.
    (Ek fıkra: 03.07.2005–5397 S.K./3.mad) Uygulanan tedbirin sona ermesi halinde, dinlemenin içeriğine ilişkin kayıtlar en geç on gün içinde yok edilir; durum bir tutanakla tespit olunur ve bu tutanak denetimde ibraz edilmek üzere muhafaza edilir.
    (Ek fıkra: 03.07.2005–5397 S.K./3.mad) Bu madde hükümlerine göre yürütülen faaliyetler çerçevesinde elde edilen kayıtlar, bu Kanunda belirtilen amaçlar dışında kullanılamaz. Elde edilen bilgi ve kayıtların saklanmasında ve korunmasında gizlilik ilkesi geçerlidir. Bu fıkra * hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında, görev sırasında veya görevden dolayı işlenmiş olsa bile Cumhuriyet savcılarınca doğrudan soruşturma yapılır.
    (Ek fıkra: 03.07.2005–5397 S.K./3.mad) Hâkim kararları ve yazılı emirler, MİT Müsteşarlığı görevlilerince yerine getirilir. İşlemin başladığı ve bitirildiği tarih ve saat ile işlemi yapanın kimliği bir tutanakla saptanır.
    (Ek fıkra: 03.07.2005–5397 S.K./3.mad) Bu maddede yer alan faaliyetlerin denetimi, sıralı kurum amirleri, Başbakanlık teftiş elemanları (İptal ibare: Anayasa Mah.nin 29.01.2009 tarihli ve E. 2005/85, K. 2009/15 sayılı Kararı ile.) tarafından yapılır.
    (Ek fıkra: 03.07.2005–5397 S.K./3.mad) Bu maddede belirlenen usûl ve esaslara aykırı dinlemeler hukuken geçerli sayılmaz ve bu şekilde dinleme yapanlar hakkında 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.
    (Ek fıkra: 03.07.2005–5397 S.K./3.mad) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usûller Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanlıkları ile MİT Müsteşarlığının görüşü alınmak suretiyle Başbakanlık tarafından üç ay içinde çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
    Bu Kanunda yazılı görevlerin yerine getirilmesi sırasında genel zabıtaya tanınmış olan hak ve yetkilerin, MİT mensuplarından kimlere tanınacağı, yönetmelikte belirtilir.
    SORUMLULUK
    Madde 7 - MİT Müsteşarı 4 üncü maddede belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden Başbakana karşı sorumlu olup, Başbakanın dışında herhangi bir kişi veya makama karşı sorumlu tutulamaz.
    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: OLAĞANÜSTÜ HAL, SIKIYÖNETİM, SEFERBERLİK VEYA SAVAŞ HALİ
    Madde 8 - Olağanüstü haller ile sıkıyönetim, seferberlik veya savaş halinin ilanında, Milli İstihbarat Teşkilatının bakanlıklar, Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla münasebetleri, Milli Güvenlik Kurulunun mütalaası alındıktan sonra Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
    Bu hallerde MİT için gerekli görülecek ilave personel, her türlük teknik araç ve gereçler, akaryakıt, silah, savaş gereci, donatım ve giyecek, bina ve tesisler gibi ihtiyaçlar Milli Savunma, İçişleri ve ilgili bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarıyla MİT arasında önceden hazırlanacak planlarla belli edilir.
    Seferberlik veya savaş halinin ilanında silâhaltına alınan MİT mensupları, MİT emrine tertip edilir.
    İKİNCİ KISIM: KADRO, PERSONEL VE MALİ HÜKÜMLER
    BİRİNCİ BÖLÜM: KADRO VE PERSONEL İŞLERİ
    KADRO
    Madde 9 - Milli İstihbarat Teşkilatının fiili kadrosu, her yıl MİT Müsteşarlığınca tespit olunur ve Başbakan tarafından onaylanır.
    MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL
    Madde 10 - MİT kadrolarında istihdam edilen memurlar, bu Kanunda belirtilen özel hükümler dışında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabidir.
    MİT'de istihdam edilen sözleşmeli personelin istihdam şekli, sözleşme esasları, alacakları ücretlerin taban ve tavanı ile sağlık işlerine ait esaslar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesindeki sözleşmeli personel istihdamına ilişkin şartlar aranmaksızın, yönetmelikle düzenlenir.
    MİT'de sözleşmeli olarak çalıştırılan emekli personele ödenecek ücretler kendilerine sosyal güvenlik kuruluşlarınca bağlanmış olan emekli aylığının ve benzeri ödemelerin kesilmesini gerektirmez.
    ASKERİ PERSONEL
    Madde 11 - Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında olup, MİT'de görevlendirilecek subay, astsubay, sivil memur, erbaş ve erlerin sınıf, rütbe, unvan ve miktarları her yıl ihtiyaca göre Genelkurmay Başkanlığı ve MİT Müsteşarlığınca müştereken tespit edilir.
    Subay ve astsubayların MİT'de görevlendirilmelerinde 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 124 üncü maddesinde öngörülen Bakanlar Kurulu kararı almak şartı aranmaz.
    Genelkurmay Başkanlığınca usulüne göre MİT emrine verilen subay ve astsubayların teşkilat içinde görevlendirilmeleri, bölge değiştirmeleri, ihtisas ve ihtiyaca göre MİT'ce yapılır.
    (Değişik fıkra: 23.12.1988 - KHK - 351/15 md.) Türk Silahlı Kuvvetleri, kadrolarında olup, MİT'DE görevlendirilen personelin her türlü istihkakları yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre bağlı bulundukları bakanlık bütçesinden ödenir. Ancak, emsali MİT personeline (kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli çalışanlar dâhil) net ödenen tüm istihkaklar toplamının, bunların tabi oldukları kanunlar gereğince aldıkları bütün ödemelerin net tutarından fazla olması halinde aradaki fark bu personele MİT bütçesinden tazminat olarak ve net ödenir.
    PERSONELE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜM
    Madde 12 - MİT personelinin görev, yetki ve sorumlulukları genel hükümlere ilave olarak nitelikleri, atama ve hizmet süreleri, yer değiştirme esasları ile teşkilata alınma usul ve şartları ve teşkilatla ilişiklerinin kesilmesi gibi hususlar yönetmelikle düzenlenir.
    ATAMA İŞLEMLERİ
    Madde 13 - Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı, Milli Güvenlik Kurulunda görüşüldükten sonra Başbakanın inhası ve Cumhurbaşkanının onayı ile atanır.
    MİT Müsteşar yardımcıları ve başkanlar, MİT Müsteşarının teklifi üzerine, Başbakanın inhası ve Cumhurbaşkanının onayı ile atanır.
    Diğer personel MİT Müsteşarı tarafından atanır.
    Bu atamalar Resmi Gazete'de yayımlanmaz ve gizli tutulur.
    İSTİFA
    Madde 14 - MİT fiili kadrosuna atanan personelden; bu teşkilattaki göreve başladıkları tarihten itibaren beş yıl geçmeden istifa edenler veya istifa etmiş sayılanlar, görevle ilişkilerinin kesildiği tarihten itibaren beş yıl geçmedikçe Devlet memurluğuna alınamazlar.
    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 97 nci maddesinin (D) bendi hükümleri saklıdır.
    ZORUNLU GİDERLER
    Madde 15 - MİT mensuplarına görevlerinin zorunlu kıldığı giderleri karşılamak üzere yönetmelikte belirlenecek miktar ve esaslara göre ödeme yapılır.
    Bu harcamalar hakkında 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 77 nci maddesi hükmü uygulanır.
    HİZMET TAZMİNATI
    Madde 16 - (Mülga madde: 13/07/1993 - KHK - 486/27 md.)
    NAKDİ TAZMİNAT
    Madde 17 - MİT mensuplarından:
    a) Görevleri sırasında veya görevleri sona ermiş olsa bile MİT mensubu olmaları nedeniyle maruz kalacakları saldırı sonucu yaralanan, sakat kalan veya ölenler hakkında 03.11.1980 tarih ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.
    b) Görevleri nedeniyle yaralanan veya hastalananlardan maluliyete uğrayanlara veya ölenlerin dul ve yetimlerine yoksa muhtaç ana ve babasına yoksa bakmakla yükümlü olduğu kardeşlerine genel hükümlere ilave olarak ayrıca tazminat verilir. Bu tazminatın miktarı birinci derecedeki Devlet memurunun maaşının brüt tutarının on katını geçemez.
    c) Bu tazminatların birinden yararlanan diğerinden yararlanamaz.
    Tazminatın verilmesine ait usul ve esaslar yönetmelikte gösterilir.
    SAĞLIK İŞLERİ
    Madde 18 - (Mülga madde: 31.05.2006–5510 S.K./106.mad)
    BAŞKA KURUMA NAKİL
    Madde 19 - MİT fiili kadrosuna dâhil personelden teşkilatın özelliği ve hizmetin gerekli kıldığı şart ve vasıflar gözönüne alınarak teşkilata intibak edemedikleri üstlerince tescil edilenler, MİT Müsteşarının teklifi ve Başbakanın uygun görmesi üzerine genel hükümlere göre başka bir kurum veya kuruluşa naklen atanırlar.
    İKİNCİ BÖLÜM: MALİ HÜKÜMLER
    BÜTÇE
    Madde 20 - Milli İstihbarat Teşkilatının giderlerini karşılamak amacıyla her yıl Başbakanlık bütçesi içerisinde özel bir tertibe yeteri kadar ödenek konulur.
    MİT Müsteşarlığı için konulan ödeneğin mali yıl içerisinde hizmete kafi gelmemesi halinde ihtiyaç duyulan ödenek Maliye Bakanlığınca öncelikle karşılanır.
    MİT'e tahsis edilen ödeneklerin ita amiri MİT Müsteşarıdır.
    MİT Müsteşarı bu yetkisini yazılı olarak devredebilir. MİT Müsteşarlığı için Başbakanlık bütçesine konulan ödenekler, Yasama Organının ilgili komisyonunda gizli bir oturumda görüşülerek karara bağlanır.
    MİT Müsteşarlığı bütçesinin hazırlanması ile harcama esas ve usulleri yönetmelikle belirlenir.
    GİZLİ HİZMET GİDERLERİ
    Madde 21 - MİT Müsteşarı gizli hizmet giderlerinin hizmetin gereklerine göre harcanmasından Başbakana karşı sorumludur.
    BÜTÇE UYGULAMASI
    Madde 22 - MİT Müsteşarlığının harcamaları, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bunların ek ve değişikliklerine tabi değildir.
    Bu konularda takip edilecek usul ve esaslar yönetmelikle tespit edilir.
    DÖVİZ TAHSİSİ VE MUAFİYETLER
    Madde 23 - MİT Müsteşarlığınca yurt dışından sağlanacak her türlü silah, araç, gereç ve malzeme için acil ve zorunlu hallerde normal ithal kotası dışında öncelikle döviz tahsisi yapılır. Bu silah, araç, gereç ve malzemeler her ne yolla sağlanırsa sağlansın gümrük ve her türlü vergi, resim ve harçlardan muaftır.
    TAŞIT ALIMI
    Madde 24 - MİT Müsteşarlığı 237 sayılı Taşıt Kanununun 4, 5 ve 6 ncı maddelerine tabi değildir.
    Aynı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca gerek yurt içinden ve gerekse yurt dışından alınacak araçların cins ve miktarı ile nereden alınacağı Başbakanın onayı ile tespit edilir.
    ÜÇÜNCÜ KISIM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
    SİLAH TAŞIMA
    Madde 25 - MİT mensupları, memuriyetlerinin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahları veya şahsi silahlarını meskun bölgeler dahil her yerde taşıyabilirler.
    CEZAİ TAKİBAT İZNİ
    Madde 26 - MİT mensuplarının görevlerini yerine getirirken, görevin niteliğinden doğan veya görevin ifası sırasında işledikleri iddia olunan suçlardan ötürü haklarında cezai takibat yapılması Başbakanın iznine bağlıdır.
    CEZAİ HÜKÜMLER
    Madde 27 - Milli İstihbarat Teşkilatının görev ve faaliyetlerine teallük eden evrak veya malumatı istihsal eden kişi, fiil daha ağır bir cezayı gerektirmiyorsa iki seneden sekiz seneye kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılır.
    Birinci fıkrada yazılı suçun icrası, resmi sıfat ve memuriyeti sona ermiş olsa dahi görevi gereği bu evrak veya malumatı elinde bulunduran veya malumata malik olan kimsenin taksiri neticesi mümkün kılınmış veya sadece kolaylaştırılmış olursa malumatı elinde bulunduran hakkında bir seneden beş seneye kadar ağır hapis cezası hükmolunur.
    Bu evrak ve vesikaların münderecatı ile malumatı ifşa eden kimse, fiil daha ağır bir cezayı gerektirmiyorsa, beş seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis ile cezalandırılır. Eğer fiil suçlunun taksiri neticesi vukubulmuş ise, altı aydan iki seneye kadar hapis cezası verilir.
    İfşa suçunun yayın vasıtaları ile işlenmesi halinde verilecek ceza ½ nispetinde artırılır.
    YETKİLERİN KULLANILMASININ ÖNLENMESİ
    Madde 28 - Bu Kanunda yazılı yetkilerin kullanılmasını ihmal veya suistimal suretiyle önleyen kamu görevlileri hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.
    TANIKLIK
    Madde 29 - Görevin gizliliği ve Devletin çıkarlarının zorunlu kıldığı hallerde MİT mensuplarının tanık olarak dinlenebilmesi, MİT Müsteşarının iznine bağlıdır.
    İSTİSNA
    Madde 30 - Milli İstihbarat Teşkilatı merkez ve taşra kuruluşları ve personeli, Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkındaki Kanunun kapsamı dışındadır.
    Milli İstihbarat Teşkilatında çalışan tabiplere Bazı Sağlık Personelinin Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne Dair 21/08/1981 tarih ve 2514 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz. Ancak bunlardan pratisyen tabiplerin 4 yıl, uzman tabiplerin 4 yıl süre ile MİT'de sürekli çalışmaları şarttır.
    FİİLİ HİZMET ZAMMI
    Madde 31 - MİT fiili kadrosuna dahil olup, halen çalışan memurların teşkilatta geçen hizmet sürelerine, görevlerine intisap tarihinden başlamak üzere, 5434 sayılı Kanunun 32’inci maddesine göre yılda üç aylık fiili hizmet zammı eklenir.
    YÖNETMELİKLER
    Madde 32 - Bu Kanunun muhtelif maddelerinde çıkarılması öngörülen yönetmelikler, Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç altı ay içinde MİT Müsteşarlığınca hazırlanacak Başbakan tarafından onaylanmak suretiyle yürürlüğe konulur. Bu yönetmelikler Resmi Gazete'de yayımlanmaz.
    YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA
    Madde 33 – 644 sayılı Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu ile ek ve değişikleri yürürlükten kaldırılmıştır.
    GEÇİCİ MADDELER
    Geçici Madde 1 - Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte Milli İstihbarat Teşkilatının kuruluşu yeniden düzenlenir. Bu kuruluşa uygun şekilde yeniden kadrolar alınır.
    Bu kadroların alınması ve atamaların yapılması tarihine kadar geçecek süre zarfında eski kadrolar yürürlükte kalır ve bu kadrolara istinaden ödemelere devam edilir.
    Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı personelinin memuriyet statülerinin gerçekleşmesi için alınmış bulunan her türlü onay bir defaya mahsus olmak üzere bu durumdaki personel için geçerli sayılır.
    Geçici Madde 2 - Milli İstihbarat Teşkilatı personelinin, geçmiş yıllar için 31 inci maddeye göre fiili hizmet sürelerine eklenecek fiili hizmet zamları, ilave edilecek müddet hangi yıl için hesaplanmışsa o yılın emekli keseneği ve kurum karşılıkları ile aylık tutarına göre, kurumca tahakkuk ettirilir.
    Geçici Madde 3 - Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya kadar 644 sayılı Kanun uyarınca çıkarılmış olan talimatların bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
    YÜRÜRLÜK
    Madde 34 - Bu Kanun 1 Ocak 1984 tarihinde yürürlüğe girer.
    YÜRÜTME
    Madde 35 - Bu Kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
    KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER
    Geçici Madde 3 – 01.11.1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununun 10 uncu maddesi uyarınca, 2003 yılı sonuna kadar toplam yüzelli kişiyi geçmemek üzere ilave sözleşmeli personel istihdam edilebilir.
    2003 yılı sonuna kadar, 29.07.1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun geçici 19 uncu maddesinde yer alan "%5" pay oranı "%4,5" olarak uygulanır.
   

     

İzleyiciler

Blog Arşivi