5 Şubat 2015 Perşembe

1302/ULEMALARIMIZA!SUALİMDİR?!        TC.

OSMAN TÜRKOĞUZ


TV. İZMİR;05 Şubat 2015.

                   DİN ULEMALARINA! SUALİMDİR!
         İsıd denilen, insan kasabı Sapıklar, Ürdünlü bir Pilotu demir kafes içinde yakmışlardır. Bizde de, 37 Aydınımızı Sivas’ta bir otele doldurarak yakanlar, Türkiye Cumhuriyetinin en üst katlarına taşındığı gibi avukatları da milletvekili yapılmışlardı. İnsan yakma olayı Hıristiyanlıkta da vardır. Bilim adamları ve cadılıkla itham edilen kadınlar şehirlerin meydanlarında, papazlardan oluşan engizisyon mahkemelerince yakılırlardı.16 Şubat 1600’de Ünlü Gök bilgini GİARDANO BRUNO Roma’da yakılmıştı. Fransız din reformcusu Kalven de İspanyol hekimini yaktırtmıştı.

         Bizim Diyanet İşleri Başkanımız, Beleş 600 Mercedes Longa sahibi Mehmet görmez de, Zavallı Pilotun yakılması üzerine Müslümanlığı öven bir Hadisle olayı protesto etmişti:

         Diyanet İşleri Başkanı Görmez, "Peygamberimiz insana zarar veren bir börtü böceği bile yakarak öldürenlere lanet etmiştir," dedi.

ANKARA

          “ Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, IŞİD'İN Ürdünlü pilotu öldürmesine ilişkin, "İslam peygamberi, insana zarar veren herhangi bir börtü böceği bile yakarak öldürenlere lanet etmiştir. Maalesef İslamiyet'in, İslam dünyasının, bu tür vahşetlerle, bu tür dehşetlerle, bu tür insanlık dışı uygulamalarla gündeme geliyor olması, gerçekten İslam dininin iki taraftan büyük bir haksızlığa uğradığını gösteriyor. Hem içeriden hem de dışarıdan!"Dedi.

         Şu sorularıma yanıt bekliyorum:

         1-Hz. Muhammet,KUREYZA YAHUDİ KAVMİNİN erkeklerinin etek kıllarına bakarak,siyak kıllıları ölüme,sarı kıllıları,kadınları ve çocukları satışa yolladı mı?Ailelerinin gözleri önünde Dokuz yüz Yahudinin başları keserek öldürdü mü?!

         2-Hayber Yahudi Beyini ve oğlunu, hazinenin yerini söyletmek için, bizzat yanan odunla döverek öldürdü mü?!

         3-Halife Ebu Bekir, Güney Arabistan’da Müslümanlığı terk edenleri,neden ve ne dayanarak yaktırttı?!

         4-Halife Ebu Bekir,Hadramut’ta Hz.muhammedin ölüm yıldönümünde alkış tutan kadınların ellerini neye dayanarak kestirtti?!  PEKİ Sayın Mehmet Görmez Beyimiz;         Fatih’İN TÜM HURİFİLERİ ATEŞ ÇUKURLARINDA YAKTIRTMASINA NE BUYURURSUNUZ?!İşte belgesi!

          “Edirne'nin hemen dışındaki geniş çayırlarda, 1450'li yılların sonlarına doğru günlerce devam eden bir çabayla büyük, çok büyük ve birkaç bin kişiyi alabilecek devasa bir çukur kazıldı. Kazma işi nihayete erdikten sonra, çukuru bir ormanın hacminden daha fazla miktarda odunla ve çalı-çırpı ile doldurup odunları ateşe verdiler. Hararet, cehennemi hatırlatır gibiydi. Alevler göklere yükseldiğinde, askerler, elleri-kolları bağlı binlerce kişiyi ite-kaka çukurun etrafına sürüklediler. İlk tekbiri, herkesin hürmet gösterdiği sarıklı, yaşlı bir zât getirdi. Bunu, çukurun etrafındaki askerlerin gerisinde durup olup biteni takip eden binlerce kişinin hep bir ağızdan getirdiği tekbirler ve ardarda sıralanan lânetler takip etti. Askerler, çukurun başına sürükledikleri elleri-kolları bağlı binlerce kişiyi bir anda alevlere atmaya başladılar. Diri, diri ateşe fırlatılanların feryadları tekbirlere ve lânetlere karışıyor; kavrulanların miktarı arttıkça çukura odun takviyesi yapılıyordu. Etrafı genzi yakan ve dayanılmaz bir yanık et kokusu sarmış, duman her tarafı bürümüştü. Ama saatler boyu devam eden bu facia dinmeden, hiç kimse meydanı terketmedi; son kurbanın da kömürleşmesine kadar orada kaldılar ve diri, diri kavrulanların ruhlarına lânet okuduktan sonra dağıldılar. Yakılanların suçları "Hurufi" olmaları, yani İslam tarihinin en esrarlı, en karmaşık ve en militan mezhebine mensup bulunmalarıydı. 16’ıncı asrın biyografi yazarı Taşköprüzâde Ebu'l-Hayr İsâmü'ddin Ahmed Efendi, "Şakâiku'n-Nu'mâniyye" isimli eserinde Hurufilerin diri, diri yakılmalarını anlatırken "Dalâlete düşenler, lâyık oldukları ateşe işte böyle kavuştular" diye yazacak; Hurufiler, Edirne'de 1450'li yılların sonlarında yedikleri bu darbeden sonra bellerini bir daha doğrultamayacak ve sır dolu bir grup olarak tarihe geçeceklerdi. Hurufi mezhebini, İran'da 1340 senesinde doğan Şihabüddin Fazlullah adında bir tasavvufçu kurdu. Fazlullah,

Kendisinden asırlar önce varılan aşırı mezheplerin, özellikle de Bâtınililiğin etkisi altındaydı. Mezhebinin inanç temelini "harflerin ve sayıların kutsallığı" düşüncesi ile "ses" kavramı teşkil ediyordu. "Ses", Fazlullah'a göre her varlıkta mevcuttu; hatta cansızlarda, meselâ taşlarda bile bu özellik vardı. İki taşın birbirine vurulması neticesinde işitilen ses, cansız maddelerin sahip oldukları bu özellikti.”
              “DERİSİNİ YÜZDÜLER!”
                  “Ses olgunlaştığı zaman "söz" olur, söz de harflerden meydana gelirdi, dolayısıyla herşeyin aslı "harf" idi ve her harfin belirli bir sayı değeri vardı. İşte, bu temelden yola çıkan Fazlullah'a göre İslamiyet ile ilgili bütün meseleler Arapçanın 28, Farsçanın da 32 harfiyle izah edilebilirdi. Herşey sayıda gizliydi, sayıların arasındaki ilişkiler vasıtasıyla Kuran’ın yorumlanıp gizli sırların öğrenilmesi ve mutlak gerçeğe ulaşılması mümkündü. Hurufilik, İslam uleması tarafından ilk zamanlarında aşırı bir mezhep gibi görüldü ama Fazlullah'ın daha sonraları dünyanın, ahıretin velhasıl herşeyin temelinin kendisi olduğunu söylemesi ve "Ben, aslında Hazreti İsa'yım, dünyayı kurtaracak Mehdi, benim" demesi üzerine Hurufiler kâfir kabul edildiler. Bu sırada giderek daha fazla taraftar toplayan Hurufilerin siyasi iktidarı ele geçirmeye kalkışmaları üzerine, Timur'un oğlu Mirânşah, 1394'te Fazlullah'ın kafasını kestirdi. Sonra derisini yüzdürdü, cesedini ip bağlatarak pazarda dolaştırdı, etini köpeklere yedirdi ve vücudundan kalan bütün ateşe attırdı. Fazlullah'ın idamına rağmen sayıları ve güçleri giderek artan Hurufiler hemen her yerde sıkı bir takibe uğradılar. Ele geçirilenlerin ya derileri yüzüldü yahut yakıldılar; hayatta kalabilenler de, kurtuluşu Anadolu'ya geçmekte buldu. Hurufiler, Fatih Sultan Mehmed'in iktidar yıllarında sayıların ve harflerin cazibesiyle hükümdarı bile etkileyerek saraya sızmayı ve devlet işlerine müdahale etmeyi başardılar. Ama devletin güçlü veziri Mahmud Paşa yine o devrin en güçlü din âlimlerinden Fahreddin-i Acemi'den "kâfir oldukları" gerekçesiyle Hurufilerin canlarının alınması gerektiği yolunda bir fetva çıkartınca, Fatih'in söyleyecek sözü kalmadı. Neticede, Edirne'deki o büyük ateş yakıldı ve ateşin başında ilk tekbiri de Fahreddin-i Acemi getirdi. Ayrıntılarını yıllar önce rahmetli Abdülbaki Gölpınarlı'nın ortaya çıkardığı bu gizli mezhebin inançlarına bugün artık sadece tarih kitaplarında rastlanıyor. Siyasetin yanı sıra kültür ve sanat çevrelerini de asırlar boyunca etkilemiş olan bu akımı artık bir mezhep yahut din değil, kültür kaynağı olarak kabul edenler ve sistemin temelinde varılan "ebced" ile "Cifir" meselelerine alâka duyanlar bugün hâlâ mevcut. İslamiyet'in "Matrix"i olan ve gölgesi günümüzde çok dar bir çevrede devam eden Hurufiliğin ayrıntılarını merak edenler, bu sayfadaki kutulara ”EK:
Sait’i Norsi denilen Dine, Akla, İlime ve Türklüğe düşman Sapık ta CİFİRİ, Hurufiliği kullanmaktadır! BİZİM SAPIKLAR DA BUNA İSLAMIN MODERN YORUMU DEMEKTEDİRLER! ÇÜŞŞ!

 

 

İzleyiciler

Blog Arşivi