2 Temmuz 2016 Cumartesi

2021/MUHAMMEDİN TAVSİYESİ!


TC.

OSMAN TÜRKOĞUZ


TV. Çeşmealtı;30 Haziran i2016.

                 HZ. MUHAMMED’İN TAVSİYESİ?!

“Hz. Muhammed;çalışmayı,helal kazanç temin etmeyi…..Tavsiye etmiştir?! Prof.Dr.Fahri kayadibi,Posta gazetesi,29 Haziran 2016.

9:5 -
Şu haram aylar bir çıktı mı artık o müşrikleri nerede bulursanız öldürün, yakalayın, hapsedin ve bütün geçit başlarını tutun. Eğer tevbe ederler ve namaz kılıp zekâtı verirlerse onları serbest bırakın. Muhakkak ki, Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.”

(9/TEVBE-29: Kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve âhiret gününe inanmayan, Allah'ın haram ettiğini haram saymayan ve hak dini din edinmeyenlerle, onlar kendi elleriyle Cizye verip de küçük düşünceye kadar savaşın.) / Yaşar Nuri Öztürk (9/TEVBE-29: Kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve âhiret gününe inanmayan, Allah'ın ve resulünün yasakladığını haram saymayan ve hak dini din edinmeyenlerle, boyun eğerek kendi elleriyle cizye verecekleri zamana kadar savaşın.)”” 4- İnkâr edenlerle karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun. Nihayet onları iyice vurup sindirince bağı sıkıca bağlayın (onları esir alın). Savaş sona erince de artık ya karşılıksız veya fidye karşılığı salıverin. Allah dileseydi onlardan başka türlü de öç alabilirdi. Bunun öyle olması kiminizi kiminizle denemek içindir. Ancak kendi yolunda ölenlerin yaptıklarını boşa çıkarmaz. .  ahmetdursun374 .

W. N. Arafat. 
“Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland(JRAS), (1976), s.100-107’de yayınlanmıştır.”
  “İslâm’ın doğuşunda, Yesrib’te (daha sonra Medine olarak geçecektir) yaşayan üç Yahudi kabilesinin  yanı sıra daha kuzeyde Hayber ve Fedek’te diğer Yahudi yerleşim yerleri de vardı. İlk başta, Hz. Muhammed, kutsal bir dinin takipçileri olarak Yesribli Yahudilerin, bu yeni tek tanrılı din olan İslam’ı anlayışla karşılayacaklarını ümit ediyordu. Fakat bu kabileler, İslâm’ın sağlam bir şekilde kök saldığını ve güç kazandığını fark ettiklerinde düşmanca bir tavır takındılar. Bu mücadelelerinin âkibeti ise, Yahudi topluluklarının Arabistan topraklarından silinmeleri olmuştur.
   “Tarihçilerin Peygamberimizin hayatı ile ilgili yazdıkları eserlerde; Beni Kaynuka’nın[1]ve ondan sonra Beni Nadir’in Müslümanların tahrik ettikleri, sonrasında muhasara edildikleri, teslim oldukları ve tüm taşınabilir varlıkları ile birlikte şehirden uzaklaşmayı kabul ettikleri belirtilmektedir. Daha sonra da, Hayber[3]ve Fedek[4]boşaltılmıştır. İbn İshak’ın Sîret’ine[5]göre, Medine’deki Yahudi kabilelerinden üçüncüsü olan Beni Kureyza, İslam’ı yok etmek üzere Medine’ye yapılan bir saldırıda [Hendek veya Ahzâb Savaşı] Kureyşliler ve müttefikleriyle işbirliği yapmıştır. İslâm’a karşı yapılan bu en ciddi saldırı başarısızlıkla sonuçlanmış ve sonrasında Beni Kureyza Peygamber tarafından kuşatma altına alınmıştır. Daha önce Beni Nadir’in başına geldiği gibi, bunlar da teslim olmak zorunda kalmışlar, fakat Beni Nadir’den farklı olarak bunlar, [İslâm-öncesi] müttefiklerinden olan Evs Kabilesi’nden Sa’d b. Mu’âz’ın hakemliğine başvurmuşlardır. /EK: SA’D BİN MU’AZ,HENDEK MUHAREBESİNDE,HENDEKTEN ATLARKEN KIÇÜSTÜ DÜŞEREK KIÇINA BİR DİKME GİRMİŞTİ. VERDİĞİ KARARDAN SONRA DA ÖLDÜ/Sa’d, Yahudilerin yetişkin erkeklerin öldürülmesi, kadınların ve çocukların köle olarak sahiplenilmesi kararını vermiştir. /EK: Meşalelerin ışığı altında, Hz.Muhammet, Kureyzalı erkeklerin etek kıllarına bakarak, siyah kıllıları ölüme, ETEK KILLARI SİYAH OLMAYANLARI DA KADIN VE ÇOCUKLARLA BERABER KÖLE PAZARLARINA SEVK ETMİŞTİR./Bunun sonucunda, Medine’nin pazar yerinde hendekler kazılmış, Kureyza’nın erkekleri gruplar halinde getirilmiş ve boyunları vurulmuştur.[6]Öldürülen kişi sayısı hakkındaki rivayetler 400 ila 900 arasında değişmektedir.” BİR GERİ ZEKALI  ÇAĞDIŞIYI DİNLEMELİSİNİZ?ISİTİN YAPTIĞI İSLAM FIKHI İSE,O İSLAM MUTLAKA BNATACAKTIR.”ZAMAN DEĞİŞTİKÇE AHKAM DA/HÜKÜMLER DE DEĞİŞİR/BİZİM SAPIKLARIN KELLELERİ TAŞLAŞMIŞ DEĞİŞEMEZ.SİZE NE BAŞKASININ İNANCINDAN BE HEY SAPIKLAR.”İLAHİYATÇI ALİ RIZA DEMİRCAN,”FIKIHIMIZDA ISİD2İN BÜTÜN  YAPTIKLARI MEŞRUDUR”BUYURDU.ÇÜŞ ULAN HANGİÇAĞDASIN?HA GAYRET İSLAMI YIKMAK ÜZERESİNİZ.

Ganimetler:Hayber kalesinin fethi:628.

“Hayber’de elde edilen ganimetler, bu gazâya katılmış olsun olmasın, Hu­dey­biye Sulh Antlaşması sırasında Peygamber’in yanında bulu­nan bü­tün sahabelere taksim edildi.[45]Zira, Cenab-ı Hak, Hudeybiye Seferi’ne iş­ti­rak edenlere, Hay­ber’in fethedileceğini ve kendilerine bol Ganimet ihsan edece­ğini önceden haber verip müjdelemişti.*![46]
“Resûl-i Ekrem Efendimiz?! ayrıca Hayber’de gelip İslam ordusuna katılan Devs kabilesine mensup dört yüz Müslüman ile Cafer b. Ebî Tâlib’in (r.a.) baş­kanlığında Habeşistan’dan dönen ve Hay­ber’de Müslümanlara kavuşan Habe­şistan muhacirlerine bu Ganimetten hisse ayırdı.[47].Bizzat Muhammet, Hayber kalesi Yahudilerinin başkanını ve oğlunu ateşli bir sopa ile döverek hazinen yarısının saklandığı yeri öğrenmişti. Başkanın gelini Safiye, aynı zamanda öldürülen Kureyza Yahudi kabile reisinin kızıydı. Muhammet, onunla, devenin havudunun üstünü kapattırarak BECERMİŞTİR*!
Muhammedin emriyle Ganimet malları ilk ön­ce beş parçaya ay­rıldı. Beşte bir parça Peygamber Efendimize teslim edildi. Geri kalan dört par­ça ise Efendimizin emriyle satışa çıkarıldı. EK: Kuran Sure.8/1.Hüneyn Ganimet kavgasından sonra, devreye Muhammedin Allahı girerek41’İNCİ AYET İMDADA YETİŞMİŞTİR: GANİMETLER SEKİZ TAKSİME AYRILIR. Daha sonra da, İcma’yı Ümmet kararıyla: Seferlere iştirak eden Arap atları iki pay, süvarisi de bir pay almaktadır. Eşeklere ve öküzlere ganimetten pay yoktur.İnsancıkların  Allah adına satılmaları helal kazanç mıdır?!
Peygamber, Ganimet mallarından satılanların paralarını Müslü­manlar arasında taksim etti.[48]
Hayber’in gayrimenkul malları, yani arazi ve varidatı ise Şıkk, Natat ve Ke­tî­be mülkleri olarak bölüştürüldü. Şıkk ve Natat mülkleri, Müslümanların beş­te dört hisselerine karşılık tutuldu. Ketibe mülkleri ise Beytü’l-Mâl’e âit ol­mak üzere Peygamber Efendimize bırakıldı.[49]EK: Hz.Muhammet, Feddek hurmalığını kızı Fatma’ya bırakmıştı. Halife Ebu Bekir, bu hurmalığı Fatma’nın elinden aldı, peygamberlerin mirası olmaz diyerek. Hakkını arayan Fatma’yı da bir iyice dövdüler. Fatma, babasının ölümünden 93 gün sonra öldü.
Muhammet, Kâtibe’nin mülk ve mahsullerini ihtiyaç derecele­ri­ne göre, Akrabaları, Hanımları, Müs­lüman erkek ve kadınlar arasında bölüş­tür­dü.[50]
Ganimetler arasında, Tevrat’tan müteaddit nüsha da vardı. Yahudiler bun­ların kendilerine iadesini talep ettiler. Peygamber Efen­di­mizin emriyle, Müs­lümanlar, Tevrat nüs­halarını derhal geri verdiler. Böylece, diğer dinlere karşı olan geniş müsamahalarını bu hareketleriyle göster­miş oldular. Bu hadise, aynı zamanda, Müslümanların, Allah tarafından daha önceki peygambere gönderilmiş mukaddes kitaplara hürmet gösterdiklerinin bir ifadesiydi.”BUNLAR HELAL KAZANÇ MIDIR*!?
HÜNEYN ZAFERİ:630.Muhammed’in Sütanasının kabilesi bir gece baskını ile ele geçirilerek 300 okka altın,600 okka gümüş,24.000 deve,44.000koyun ve keçi Ganimet olarak ele geçirilmişti. Ayrıca Ganimet olarak ele geçirilen kız ve kadınlara, TECAVÜZ EDİLİRKEN, GEBE KALIP TA AZ PARA ETMEMELERİ İÇİN RAHİMLERİNE BOŞALTMAMALARI PEYGAMBER TARAFINDAN ÖĞÜTLENMİŞTİ?!BUNLAR DAMI HELAL KAZANÇTIR?!
 
 
             

 

Hiç yorum yok:

İzleyiciler

Blog Arşivi