5 Ağustos 2011 Cuma

420-TEKKELER VE ZAVİYELER,OSMANLI PADİŞAHLARIN TARİKATLARI

                                                                               

            OSMAN TÜRKOĞUZ
            osmanturkoguz@hotmail.com
            Çeşmealtı;28 Temmuz 2011.

                        TARİKAT SİLSİLELERİ, TEKKELER,
                                               VE
                        OSMANLI PADİŞAHLARININ TARİKATLARI!
                                   1*Enver Behnan Şapolyo, Mezhepler ve Tarikatlar Tarihi,
                                   2*Reşat Ekrem Koçu, İstanbul Ansiklopedisi(Tamamlanmış)
                                   3*Cumhuriyet Gazetesi, İstanbul Ansiklopedisi.
                                   4*Vikipedi Ansiklopedisi.
              16 Mart 1959 günü özel bir görevle Diyarbakır’da idim. Başvekil Adnan Menderes te Diyarbakır’a gelerek; Diyarbakır Belediyesinin balkonundan, Diyarbakırlılara seslenmişti. Sağ yanında hiç kımıldamadan duran birisini bana gösteren bir Diyarbakırlı, sol kolumdaki Muhafız Jandarma Alayının sembolünü ve görev yerimi öğrendikten sonra:
            “Sayın Üsteğmenim; mademki Başbakanlıkta görevlisiniz, bu kımıldamadan duran adam var ya, onun adı Hasan Değer’dir şimdilik Diyarbakır Belediye Reisidir. Yarın kurulacak olan Kürt kabinesinde de Harbiye bakanıdır!” Demişti.
            Bu Hasan Değer;27 Mayıs 1960’tan sonra, milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisine girmişti. Yanılmıyorsam ilkokulu da dışarıdan bitirmiş birisiydi. Bir kanun teklifi hazırlayarak TBMMECLİSİ Başkanlığına vermişti:
            “HAFTA TATİLİNİN CUMA GÜNÜNE ALINMASINA DAİR…!”
            Aşağıya aldığım “İnkılâp kanunlarının korunması,1961 Anayasamızın 154’üüncü maddesinden aynen alınmıştı. İşin en ilginç yanı da hafta tatilini öngören yasanın bu kapsamın dışında kalmasıydı ve bunu da bir ilkokul diplomalı görebiliyordu.
                                          BEŞİNCİ KISIM
                                   ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
            1- İnkılâp kanunlarının korunması
            Madde 174-Anayasanın hiçbir hükmü, Türk toplumunu çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarma ve Türkiye cumhuriyetinin laiklik niteliğini koruma amacını güden, aşağıda gösterilen inkılâp kanunlarının, anayasanın halkoyu ile kabul edildiği tarihte yürürlükte bulunan hükümlerinin, anayasaya aykırı olduğu şeklinde anlaşılamaz ve yorumlanamaz:
            1- 3 Mart 1340 tarihli ve 430 sayılı Tevhidi Tedrisat kanunu,
            2- 25 Teşrinisâni 1341 tarihli ve 671 sayılı Şapka İktisası Hakkında kanun,
            3- 30 Teşrinisâni 1341 tarihli ve 677 sayılı tekke ve Zaviyelerle türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile Bir Takım Unvanların Men ve İlgasına dair Kanun;
            4-17 Şubat 1926 743 sayılı Türk Kanunu Medenisiyle kabul edilen, evlenme akdinin evlendirme memuru önünde yapılacağına dair medenî nikâh esası ile aynı kanunun 110’uncu maddesi hükmü,
            5-20 Mayıs 1928 tarihli ve 1288 sayılı Beynelmilel Erkamın kabulü hakkında kanun,
            6 1 Teşrinisâni 1928 tarihli ve 1353 sayılı Türk harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında kanun;
            7- 26 Teşrinisâni 1934 tarihli ve 2590 sayılı Efendi, Bey, Paşa gibi lakâp ve Unvanların kaldırıldığına dair kanun,
            8-3 kânunuevvel 1934 tarihli ve 2596 sayılı Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine dair kanun.”
            Sayın Recep Tayyip Beyefendiye; İran gibi ülkelerde, çağdışı ve insan onuruyla bağdaşmayan yönetimler, kolayca iktidar olmuş düşüncesi,  Sahte evrak düzenlemek suçundan mahkûm SAYIN Erbakan’a da kolay yapılabilir bir eylem olarak gözükmüştü. Her nasılsa ve dahi ne hukuki hikmetse,1982 Anayasamızın1’inci,2’inci ve 3’üncü maddelerine konulmuş olan”Türkiye Cumhuriyetinin genel esasları”  4’üncü madde ile güvenceye alınmıştı. İşte, Türkiye Cumhuriyetinin 2.500.000.000Türk Lirasını, sahte evraklarla deve yapan ve tabutunun üstüne de Türk Bayrağı yerine Nebati yazılı bir bez örttüren Mücahit! Erbakan bu 4’üncü maddeyi kaldırtmak istemişti! Merak edenler ve Anayasa kitapçığımızı hiç görmemiş olanlarımız için! 
            “1v-Değiştirilemeyecek hükümler
            Madde 4-Anayasa’nın 1’inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile ikinci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3’üncü maddesindeki hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.”                 
             
T.B.M. MECLİSİ DE, YASAK ÇİZGİLERİNİN KAPSAM ALANINA GİREN KONULARDA YASA YAPAMAZ.
YAPARSA DA, CUMHURİYETİNİN ŞEKLİNE AYKIRILIK, ANAYASA MAHKEMESİNİN GÖREV ALANI İÇERSİNE GİRER. PS: Bu, benim ve evrensel hukukun görüşüdür.Aday gösterilen eşeği seçmekte hiçbir sorun görmeyen Cumhuriyet hâkimlerinin görüşleri değildir!                                                               Bugünlerde, Tekke ve zaviyelerin lehine söz söyleyenlerin ortaya çıkmış olmaları bir hazırlığın ifadesi değil midir?”Hazreti Muhammetsiz--Peygambersiz—Müslümanlığa tepkiler ortaya konuldu. Atatürksüz Cumhuriyet, kadınsız çağdaşlaşma, Türksüz demokrasi normalde, peygambersiz Müslümanlık yalan mı? Bir tarafta Nurcular ve İslama tamamen ters bir ruh hastası Norslu Sait! Diğer tarafta Süleymancılar ve “tüm Evliya’ı Kiramı” yetiştiren ve Allah’ın yanındaki”Süleyman Hilmi Tunahan. Diğer tarafta; cennette erkeklere 72 nikâhlı kadın, her gün bakire olmak yeteneğine sahip 100 Huri ve de sayısız Gılman veren ve erkeklerin erkeklik organlarını hep atışa hazır bekleten Sakallı Ahmet Hoca! Kendisi İkinci karısı olan Romanyalı ve ondan olan oğlu ile Kapri’de jet ski’ye binmede! Bu durumda eksik olan tek şey de, fiiliyata işlerlik kazandırılan” TEKKELER ve ZAVİYELER!” Değil mi?
            TEKKE, ne demektir, ZAVİYE ne demektir sözlüklerimize bir göz atalım:
            TEKKE; i.A.Tekye.1-ta. Tarikatları olanların barındıkları, ibadet ve tören yaptıkları yer, dergâh=Tekkeyi bekleyen çorbayı içer=Atasözü.
            2-İşsiz, güçsüz kimselerin buluşup, sığındıkları yer.*”Miskinler Tekkesi”*Roman.
            3-Argo: Esrar içilen üstü kapalı yer.                                                                               Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, C.2,s.1442.
            ZAVİYE:A.İ. IS(Za:viye).1-Esk,Köşe, (bucak)2-Mecazi anlayış görüş.Mat.Açı. Küçük Tekke.3-Bir Sofunun ibadet için çekileceği tenha yer.
            Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, C.2.S.1666
Mustafa Nihat Özön, Osmanlıca-Türkçe sözlük, s.911.
Rahmetli Ahmet Arif,1930 senesinde, Büyükada’da yıkılış dönemindeki Osmanlı belgelerini yazmıştı. Eyaletlerin şehir ve kasabalarındaki Tekkelerin durumu utanılacak bir düzeydeymiş. Raporların ortak yaklaşımı:
“Tekkeler, her türlü ahlak dışı davranışların odağı haline gelmişlerdir. Esrar, şarapçılık ve dahi oğlancılık merkezleri haline gelmiş birer miskinler tekkesidirler. Yemek, içmek ve yatmak beleştir:”Tekkeyi bekleyenler çorbayı da içmişlerdir!”Gazi Mustafa Kemal bu kokuşmuşluğa kesin bir çözüm getirerek Tekke ve Zaviyeleri kapatmıştır. Buradan çöplenenler, O’NA “dinimizi ortadan kaldırdı!” Diyerek saldırmışlardır. Bugün olduğu gibi. Osmanlı Devleti egemenliği süresinde 13.000’i yurt dışında kalan 20.000 cami yapılmıştı. Türkiye Cumhuriyeti Döneminde de (85.000) cami yapılmıştır, A münkirsapıklar demek gerekmez midir?
İstanbul’da bulunan Tekke ve Zaviyeleri sıralayalım. Bunca tekke ve zaviyenin içersinde, Ulusal Kurtuluş Savaşımıza yalınız ve dahi yalınız Özbekler Tekkesi yardım etmiştir. Ötekilerse sömürülerini sürdürmüşlerdir.

                Özbekler Tekkesi

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Atla: kullan, ara
Özbekler Tekkesi, 1752'de Buharalı Nakşibendi dervişler tarafından Ahmet Yesevi geleneğinde Üsküdar, Sultantepe'de kurulan tekke. Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu'ya asker ve cephane göndermede gizli bir üs olarak hizmet verdi. Halen Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı olup müze olarak kullanılması gündemdedir.

Konu başlıkları


Osmanlı Dönemi [değiştir]

Osmanlı döneminde, Orta Asya'dan Hac yolculuğuna çıkan Müslüman - Türker’de adet üzere, Mekke'den önce İstanbul'a uğradıklarında kaldıkları 3 tekkeden biridir. İlk postnişin Nakşibendî şeyhlerinden Buharalı Seyid Hacı Abdullah Efendi, son şeyhi ise Necmettin Efendi'dir. Tekke, kendine özgü sözü, sohbeti ve meclisleriyle şehrin her sınıfı insanını dergâha çeker ve devletin himayesini de görürdü. Tekke son halini ise 1844'de Sultan Abdülmecid devrindeki tamirat ile almıştır.
1878 Türk-Rus Savaşından sonra Rumeli'den kopup gelen muhacirlerin bir kısmı bu tekkenin etrafındaki odalarda hayatlarını sürdürebildiler. Tekke Mevlevi dergâhları gibi herkese açıktı, kandillerde ve muharremde okunan mevlit, zikir ve dağıtılan Özbek pilavı, aşuresi ve Uygur ve Çağatay Türkçesiyle söylenen ilahileri ve ebru sanatçılarıyla meşhurdu.

Kurtuluş Savaşı Dönemi [değiştir]

Kurtuluş Savaşı yıllarında ise Özbekler Tekkesi, Anadolu'ya asker ve cephane göndermede gizli bir üs ve hastane olarak hizmet verdi. Milli Mücadele yanlısı aydınlarının, askerlerin buluşma yeriydi. Bu gibi merkezlerin her biri eninde sonunda İngiliz işgal karargâhı tarafından basılıp dağıtıldığı halde Özbekler Tekkesi'nin bu önemli görevi Kurtuluş Savaşı'nın sonuna kadar gizlilikle sürdürdü. Aralarında İsmet İnönü, Halide Edip Adıvar, Adnan Adıvar, Yunus Nadi, Mehmet Âkif Ersoy gibi isimlerin de bulunduğu kişiler, Karakol Cemiyeti üyesi de olan Şeyh Ata Efendi (ki daha sonra Mustafa Kemal'i temsilen Türkistan’a Enver Paşa ile görüşmeye gönderilmişti) döneminde yine burada saklanmış ve Anadolu'ya geçmişti.

Cumhuriyet Dönemi [değiştir]

Cumhuriyet döneminde Özbekler Tekkesi, Kurtuluş Savaşı'ndaki önemli hizmetleri nedeniyle, 1925’te çıkarılan Tekke ve zaviyelerin kapatılması hakkındaki kanun yürürlüğe girdikten sonra da kapatılmadı, bir edebiyat ve söz meclisi olarak hizmet verdi. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlanan tekke, bir kültür merkezi olarak faaliyetlerini sürdürüyor.”Ata Efendi, milletvekili yapılmış ve İstiklal madalyası ile de haklı olarak ödüllendirilmiştir. Ostüzü.

Dış bağlantılar [değiştir]

 • Kurtuluş Savaşı’nın kahraman tekkesi. Hürriyet
 • TARİKAT SİLSİLELERİ VE OSMANLI PADİŞAHLARININ MENSUP OLDUKLARI TARİKATLAR.
 • 1-Sultan Osman Gazi-------Ahi tarikatı,
 • 2-Sultan Orhan Gazi---------Ahi tarikatı,
 • 3-Sultan Muradı Hüdavendigâr— Ahi tarikatı,
 • 4-Sultan Yıldırım Bayezid-------- -Zeyniyye tarikatı,
 • 5-Çelebi Sultan Mehmet------------Zeyniyye tarikatı,
 • 6-Sultan İkinci Murat----------------Bayramiyye tarikatı,
 • 7-Sultan Fatih Mehmet--------------Bayramiyye tarikatı,
 • 8-Sultan Bayezid Veli--------------- Cemaliyye tarikatı,
 • 9-Sultan Yavuz selim--------------   Sünbüliyye tarikatı,
 • 10-Sultan Kanuni Süleyman-------  Gülşeniyye tarikatı,
 • 11-Sultan sarı selim-----------------  Halvetiyye tarikatı,
 • 12-Sultan Üçüncü Murat-----------  Uşakiyye tarikatı,
 • 13-Sultan Üçüncü Mehmet--------   Halvetiyye tarikatı,
 • 14-Sultan Birinci Ahmet-----------   Celvetiyye tarikatı,
 • 15-Sultan Birinci Mustafa---------   Celvetiyye tarikatı,
 • 16-Sultan Genç Osman-------------  Celvetiyye tarikatı,
 • 17-Sultan Dördüncü Murat--------   Celvetiyye tarikatı,
 • 18-Sultan Birinci İbrahim---------- -Halvetiyye tarikatı,
 • 19-Sultan Avcı Mehmet----------- --Halvetiyye tarikatı,
 • 20-Sultan İkinci Süleyman---------- Halvetiyye tarikatı,
 • 21-Sultan İkinci Ahmet-------------- Halvetiyye tarikatı,
 • 22-Sultan İkinci Mustafa----------- -Halvetiyye tarikatı,
 • 23-Sultan Üçüncü Ahmet----------   Cerahiyye tarikatı,
 • 24-Sultan Birinci Mahmut----------  Halvetiyye tarikatı,
 • 25-Sultan Üçüncü Osman-----------  Raufiyye tarikatı,
 • 26-Sultan Üçüncü Mustafa---------   Cerahiyye tarikatı,
 • 27-Sultan Birinci Abdülhamit------  Nakşibendiyye tarikatı,
 • 28-Sultan Üçüncü Selim------------- Mevlevi tarikatı,
 • 29-Sultan Dördüncü Mustafa------- -Nakşibendiyye tarikatı,
 • 30-Sultan İkinci Mahmut----------- - Cerahiyye tarikatı,
 • 31-Sultan Abdülmecit--------------- --Cerahiyye tarikatı,
 • 32-Sultan Abdülaziz-----------------  -Bektaşi tarikatı,
 • 33-Sultan Beşinci Murat------------- -Bahaiyye tarikatı(Mason),x
 • 34-Sultan İkinci Abdülhamit-------- -Şazeliyye tarikatı,
 • 35-Sultan Mehmet Reşat------------- Mevlevi tarikatı,
 • 36-Sultan Mehmet Vahdettin------------Kanımca Mevlevi. Aşk ve Meşk’ten anlamıştır. Besteleri vardır. Ostüzü.
 • Bahailik,1947 tarihinden beri; BİRLEŞMİŞ MİLLETLERCE resmi bir din olarak kabul edilmiştir. Merkezi Chicago’dadır. Norslu Sait Okur da—Sait’i Norsi—30 sene Bahaîlikten feyz alarak İslam dinine zıt bir inanca Nurculuğa dikey geçirilmiştir. Ostüzü.
“BİZİM DİNİMİZ, MİLLETİMİZE MİSKİN VE ZELİL OMAYI KAVSİYE ETMEZ. BİLAKİS ALLAH DA, PEYGAMBERDE İNSANLARIN VE MİLLETİNİN İZZET VE ŞEREFİNİ MUHAFAZA ETMELERİNİ EMREDİYOR.”
“BİZİM DİNİMİZ ÇALIŞMAYANIN İNSANLIKLA İLGİSİ OLMAYACAĞINI BİLDİRİYOR. ÇAĞDAŞ UYGARLIĞA UYMAYI KÂFİR OLMAKLA BİR TUTANLAR VAR. ASIL KÂFİRLİK, ASIL İNKÂRCILIK, ONLARIN BU YERSİZ KANISIDIR. BU YANLIŞ YORUMU YAPANLAR, SONUNDA İSLAMLARIN KÂFİRLERE ESİR OLMASINI HAZIRLAMIŞ OLMAKTAN BAŞKA NE YAPMIŞ OLUYORLAR?”
“MEDENİ OLMAYAN İNSANLAR, MEDENİ OLANLARIN AYAKLARI ALTINDA KALMAYA MAHKÛMDURLAR.” 1925
“EFENDİLER VE EY MİLLET: BİLİNİZ Kİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ŞEYHLER, DERVİŞLER, MÜRİTLER VE MECZUPLAR MEMLEKETİ OLAMAZ. EN DOĞRU TARİKAT, MEDENİYET TARİKATIDIR.
MEDENİYETİN EMİR VE TALEP ETTİĞİNİ YAPMAK İNSAN OLMAK İÇİN ŞARTTIR.”Mareşal Gazi Mustafa Kemal.
Mustafa Baydar, ATATÜRK DİYOR Kİ s.36, s.46
Muammer YÜZBAŞIOĞLU, ATATÜRK’Ü ANMAK s.186,184
Dr.Neda ARMANER’İN 10 KASIM 1971 günü ilahiyat fakültesindeki söylevi.
                                TARİKAT SİLSİLELERİ.
             1-kadiri Tarikatı silsilesi:1-Hazreti İmam Ali ile başlar,13-Seyit Abdülkadir Ceylâni ile biter.
             2-Rufai Silsilesi,1-Hazreti İmam Ali ile başlar,14-Seyid Ahmet Rufai ile biter.
             3-Bedeviyye silsilesi,1-Hazreti İmam Ali ile başlar,15-Hazreti Pir Seyid Ahmet Bedevi ile sonlanır.
             4-Sadiyye silsilesi,1-Hazreti hasan Basri ile başlar,18-Pir Sadettinül-cebaviül-Şibani ile sonlanır.
             5şazeliyye silsilesi,1-Hazreti İmam Ali ile başlar,20-Pir Ebulhasan Aliüşşazili bin ebi Mehmet Abdullah ile sonlanır.
             6-Mevlevi silsilesi,1-Hazreti İmam Ali ile başlar,17-Pir Hazreti Mevlâna Celâleddin Rumi ile sonlanır.
             7-Halvetiyye silsilesi,1-Hazreti İmam Ali ile başlar,19-Pir Ömerül-Halveti Lahci ile sonlanır.
             8-Bektaşi silsilesi,1-Hazreti İmam Ali ile başlar,10-Pir Seyid Mehmet Hacı Bektaş Veli Horasani ile sonlanır.
             9-Nakşibendiyye silsilesi,1-Hazreti Ebubekir ile başlar,15-Şah Mehmet Bahaeddin Nakşibendî Buhari ile sonlanır.
             10-Bayramî silsilesi,1-Hazreti İmam Ali ile başlar,22-Pir Hacı bayram Veli Ankaravî ile sonlanır.
             11-Sühreverdiyye silsilesi,1-Hazreti İmam Ali ile başlar,14-Pir Ömer Şahabettin Sühreverdi ile sonlanır.
             12-Zeydiyye silsilesi,1-Hazreti Pir Ömer Şahabettin Sührevi ile başlar,8-Pir hazreti Mehmet Zeydüdinül Hafi ile sonlanır.
             13-Sünbüliyye silsilesi, Hazreti Yahya Şirvanî ile başlar,21-Şeyh elhac Mehmet Kutbî Efendi ile sonlanır.
             14-Şabaniyye silsilesi,1-Hazreti Seyid Yahya Şirvanî ile başlar,5-Pir Hazreti Şaban Veli Kastamonî ile sonlanır.
             15-Uşakiyye silsilesi,1-Hazreti Pir Ümmi Sinan ile başlar,3-Pir Hazreti Hasan Hüsamettin Uşakî ile sonlanır.
             16-Celvetiyye silsilesi,1-Hazreti Hacı Bayram Veli ile başlar,15-Şeyh şahap Efendi ile sonlanır.
             17-Ramazaniyye silsilesi,1-Hazreti Ahmet Şemsettin Marmaravî ile başlari19-Şeyh Hafız Şükrü Efendi ile sonlanır.
             18-Cerahiyye silsilesi,1-Hazreti Pir Ahmet Şemsettin Marmaravî(Yiğitbaşı) ile başlar,11-Pir Hazreti Nurettin Cerahî ile sonlanır.
             19-Raufiyye silsilesi,1-Hazreti Pir Ramazanettin Mahfî ile başlar,7-Pir Seyid Ahmet Raufî Üsküdarî ile sonlanır.
             20-Halidiyye silsilesi,1-Hazreti Şah Mehmet Bahaettin Nakşibendî Buhari ile başlar,13-Pir Hazreti Şeyh Halid Ziyaettin Süleymaniyevî ile sonlanır.
             21-Eşrefiyye silsilesi,1-Hazreti Pir Seyid Abdülkadir Ceylâni ile başlar,6-Pir Hazreti Şeyh Eşref zade Seyid Abdullah Rumî ile sonlanır.
             Yahudilikte 71,Hıristiyanlıkta 72 ve İslamiyet’te de 73 mezhep—Fırka- vardır. Gaybın anahtarı tanrıdadır diyenler hemen bir hadis bulup çıkarırlar:”                                                                                              “Müslümanlık, içlerinden birisi sahih 72’si de batıl, 73 fırkaya bölünecektir!”
             Bu uydurma hadis, her mezhebi ben sahihim iddia ve kavgasına sürüklemiştir.
                                İSTANBUL TEKKELERİ
             Önce tarikatlara göre tekke sayılarını vereyim. Not: Bu saptamalar, Rahmetli Büyük Bilgin Enver Behnan Şapolyo’un saptamalarıdır. Günümüzdeki kepazelikleri Allah ve Din ile aldatanlar bile bilemezler! Günümüzdekiler için, toplumumuz ve çağımız adına utanarak, ayrı bir yazı düşünmekteyim.
             Kadiri 65,Nakşîyye 95,Rufai 40,Halveti 69,Celveti31,Şazeli 3,Sünbüli26,Sadiyye 34,Şabaniyye 24,Cerahiyye 12, Bedeviyye 8, Bayramiyye 9, Uşakî 6, Gülşenî 6, Sinanî 3, Mevlevi 5, Bektaşi 14.
                                NAKŞİBENDÎ TEKKELERİ
             1-Emir Buhari Tekkesi(Edirne kapısında),
             2-Öksüzcebaba tekkesi(Kocamustafapaşa civarında),
             3-Ebusait Hadri Tekkesi(Edirnekapı Kariye Camii yanında),
             4-ÖZBEKLER TEKKESİ(Sultanahmet-Mehmet Paşa yokuşunda),
             5-Özbek Tekkesi(Üsküdar’da bülbül deresinde),
             6-Balikapı Tekkesi(Silivrikapısında, balikapısında),
             7-Çolak Hasan Efendi Tekkesi(Eyüp’te idris köşkü yanında),
             8-Feyzullah Efendi Tekkesi(Halıcılar köşkünde),
             9-Feyziyle Tekkesi(Kocamustafapaşa’da),
             10-Mesnevihane Tekkesi(Çarşanba semtinde),
             11-Mercimek Tekkesi(Langa civarında),
             12-Şeyh Murat Tekkesi(Eyup nişancasın’da),
             13-Mustafa Dede Tekkesi(Büyük karaman semtinde),
             14-Osman Tekkesi(Eğrikapıda),
             15-Zebni Şerif Tekkesi(Taşkasapta),
             16-Şeyh Selami Efendi Tekkesi(Eyupta Baba Haydar Mahallesinde),
             17-Şeyh Sait Efendi Tekkesi(Fındıklıda Dere içi mahallesinde),
             18-Sarı Baba tekkesi(Sarıyer’de Hamam Sokağında),
             19-Kırpası Tekkesi(Eyüp’te dökmeciler Mahallesinde),
             20-Şeyh Kâmil Efendi Tekkesi(Edirnekapı Sarmaşık Mahallesinde),
             21-Murad Molla Tekkesi(Çarşanba Semtinde),
             22-İdris Köşkü Tekkesi(Eyüp’te İdris Köşkü Mahallesinde),
             23-Neccarzade Tekkesi(Beşiktaş Camii yanında),
             24-Salmatomruk Tekkesi(Salmatomruk semtinde),
             25-Şeyh Sinan Tekkesi(Âşıkpaşa Semtinde),
             26-Ahmet Buhari Tekkesi(Unkapanı’nda),
             27-Emir Buhari Tekkesi(Eğrikapı, Toklu İbrahim Dede Mahallesinde),
             28-ÖZBEKLER TEKKESİ(ÜSKÜDAR SULTANTEPE’DE),
             29-Akbaba Tekkesi(Beykoz’da Akbaba Mahallesinde),
             30-Baba Haydar Tekkesi(Eyüp’te Baba Haydar Mahallesinde),
             31-Bademli Tekkesi(Sütlüce’de),
             32-Beşan Baba Tekkesi(Yedikule Kazlıçeşme’de),
             33-Hıfzı Efendi Tekkesi(Unkapanı’nda),
             34-Hacı Beşir Ağa Tekkesi(Babıâli civarında),
             35-Hüsrev Paşa Tekkesi(Eyüp’te Bostan İskelesinde),
             36-Hakiki Osman Efendi Tekkesi(Eğrikapıda),
             37-Deruni Mehmet Efendi Tekkesi(Veznecilerde),
             38-Selimiye Tekkesi(Üsküdar’da Selimiye Mahallesinde),
             39-Şeyh Selim Efendi Tekkesi(Üsküdar’da Çınar mahallesinde),
             40-Seyidbaba Tekkesi(Haseki mahallesinde),
             41-Şahkulu Sultan Tekkesi(Merdivenköyde),
             42-Şehitler tekkesi(Rumelihisarı’nda),
             43-Şeyh Sadık Efendi Tekkesi(Üsküdar Pazarbaşı mahallesinde),
             44-Satveti Paşa Tekkesi(Hocapaşa Mahallesinde),
             45-Tahirağa Tekkesi(Âşık Paşa Yenihamam civarında),
             46-Tahir Baba Tekkesi(Büyükçamlıcada),
             47-Şeyh Ali Efendi Tekkesi(Eyüp’te Oluklubayırda),
             48-Afife Hatun Tekkesi(Eyüp’te kıızılmescit Mahallesinde),
             49-Şeyh Ataullah Efendi Tekkesi(Kanlıca’da),
             50-Kalenderhane Tekkesi(Üsküdar Çinili Camii yanında),
             51-Kalenderhane Tekkesi(Eyüp Camisi civarında),
             52-Kırkağaç Tekkesi(Aksaray’da),
             53-Karaağaç Tekkesi(karaağaç Mahallesinde),
             54-Karyağdı Tekkesi(Eyüp’te karyağdı Mahallesinde),
             55-Kaşgâri Tekkesi(Eyüp’te Karyağdı mahallesinde),
             56-Paşa Tekkesi(Otakçılarda),
             57Şeyh Sait Efendi Tekkesi(Fındıklı’da),
             58-Eski Ali Paşa Tekkesi(Eskialipaşa’da),
             59-Nalbant Mehmet Efendi Tekkesi(Rumelihisarı’nda),
             60-Nazif Dede Tekkesi(Anadoluhisarı’nda),
             61-Valde Sultan Tekkesi(Edirnekapı dışında,
             62-Vezir İzzet Mehmet Paşa Tekkesi(Eyüp Sultanda),
             63-Samanizade Tekkesi(Otlakçı Yokuşunda9,
             64-Yahya Efendi Tekkesi(Beşiktaş’ta),
             65-Yuşa Tekkesi(Beykoz’da Yuşa mahallesinde),
             66-Yakupzade Tekkesi(yayla civarında),
             67-Şehislam Tekkesi(Eyüp’te),
             68-Osman Efendi Tekkesi(Üsküdar İnadiye Mahallesinde),
             69-Hindiler Tekkesi(Aksaray Horhor mahallesinde),
             70-Selâmi Efendi Tekkesi(Eyüp Babahaydar Mahallesinde),
             71-Selim Baba Tekkesi(Çınar Mahallesinde),
             72-Nuri Efendi Tekkesi(Taşkasapta),
             73-Vanî Efendi Tekkesi(Lalezar Mahallesinde),
             74-Rakım Efendi Tekkesi(Zincirlikuyu Mahallesinde),
             75-Erdek Tekkesi(Davut paşa mahallesi),
             76-Canfeda Tekkesi(Kabataş’ta),
             77-Hülkerzade Tekkesi(Beşiktaş’ta),
             78-Nakşibendî Tekkesi(Kurşunlu mahzen semtinde),
             79-kariler Tekkesi(İdrisköşkü Mahallesinde),
             80-Keşfi Efendi Tekkesi(Kefeli Camisi semtinde),
             81-Salih Efendi Tekkesi(Drağman semtinde),
             82-Çakırdere Tekkesi(Dolmabahçe Karabali Mahallesinde),
             83-Beşikçizade Tekkesi(Bekir Paşa Camisi civarında),
             84-Taşlıburun Tekkesi(Eyüp’te),
             85-Oluklubayır Tekkesi(Eyüp’te),
             86-Sadık Efendi Tekkesi(Üsküdar Alaca minare semtinde),
             87-Mudanyalızade Tekkesi(Babühumayun civarında),
             88-Ağa Şeyh Tekkesi(Cebehane semtinde),
             89-Seyid Baba Tekkesi( Haseki’de),
             90-Ata Efendi Tekkesi(Anadoluhisarı’nda),
             91-Tevfikzade İbrahim Efendi Tekkesi(Üsküdar Akyalı semtinde),
             92-Mehmet Ataullah Tekkesi(Kanlıca’da),
             93-Seyidbey Tekkesi(Yüksekkaldırım),
             94-Yakupzade Tekkesi(Yayla semtinde),
             95-İğvanlar Tekkesi(Üsküdar çinili cami yanında).
             Bunlardan başka, Rumeli ve Anadolucun birçok şehirlerinde Nakşî tekkeleri vardır.”
             Kadiri Tekkeleri; İstanbul’da 65 semtte; Rufai Tekkeleri: İstanbul’da:40 semtte; Halveti Tekkeleri:İstanbul’da69 semtte; Celvetiyye Tekkeleri İstanbul’da:31 semtte; Şazeli Tekkeleri, İstanbul’da:3 semtte; Sünbüliyye Tekkeleri, İstanbul’da26 semtte; Sadiye Tekkeleri, İstanbul’da:34 semtte; Şabaniyye Tekkeleri,İstanbul’da12 semtte; Bedeviyye Tekkeleri, İstanbul’da 8 semtte; Bayramiyye Tekkeleri, İstanbul’da 9 semtte; Uşaki Tekkeleri, İstanbul’da 6 semtte; Gülşeni Tekkeleri, İstanbul’da 6 semtte; Sinan Tekkeleri, İstanbul’da 6 semtte; Mevlevi Tekkeleri, İstanbul’da 5 semtte; Bektaşi Tekkeleri, İstanbul’da 9 semtte şubeler açmıştı.”Enver Behnan Şapolyo; Mezhepler ve Tarikatlar Tarihi, s.449-472.
             Tekkeler ve zaviyeler 30 Ekim 1925 tarihinde kapatılmıştı.1927 senesi genel nüfus sayımına göre; İstanbul’un nüfusu (704.825) kişiden ibaretti.1935 genel nüfus sayımında pek artış olmadığı ortaya çıkmıştı(758.488) kişi olmuştu.
             Tekke ve Zaviyeler ve dahi Türbeler açılırsa seyreyleyiniz sömürüyü. İslam dini, birleştirici özelliğini tamamen yitireceği gibi; Türk toplumu da bir daha bütünleşmemek üzere bölük, pörçük bir hale sokulur. Tüm ruh hastaları ve aşağılık sömürücüler bu kanalda birleşirler. Üniter ulus olma özelliği tamamen ortadan kalkar ve ortaçağ karanlığına büründürülmüş oluruz. Benden söylemesi.


1 yorum:

Anonim dedi ki...

bu kadar tekke vardı da istanbul işgal altınday ken niye bir kursun bile atılmadı düşmana her birinde 10 mürüt bir şeh olsa alsana bir ordu bununda konusunu yazsanız kimler ingilizlerle işbirligi yaptı

Takipçiler

Blog Arşivi